Деклариране на промяна на авансовите вноски и корекция на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

3_1576/26.06.2014г.
ЗКПО, чл.83, ал.1;
ЗКПО, чл.88;
ЗКПО, чл. 89, ал. 1, ал. 4 и ал. 5;
ЗКПО, чл.92, ал.5;
ЗКПО, чл. 90, ал.2;

Относно: Деклариране на промяна на авансовите вноски и корекция на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Съгласно изложената фактическата обстановка в запитването и направената служебна проверка, „Т” ООД е подала декларация по електронен път по чл. 88 от ЗКПО с вх.№……. / 17.12.2013г. за увеличаване на тримесечните авансови вноски на 17.12.2013 г., която е успешно приета, както и годишна декларация по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО с вх.№…………../31.03.2014 г. В последната са декларирани на ред 21.2, шифър 2120 дължими авансови вноски в размер на 15000 лв. и на ред 23, шифър 2300 направени авансови вноски за годината също в размер на 15000 лв. На ред 24.1, шифър 2410 е посочена разлика за внасяне на корпоративен данък в размер на 3974,98 лв., който е внесен на 26.03.2014 г. Тъй като декларираният размер на определените тримесечни авансови вноски не съответства на сумата на декларираните през 2013 г. авансови вноски /декларацията по чл.88 от ЗКПО не е подадена в срок/, орган по приходите от НАП на основание чл.103, ал.1 от ДОПК е изпратил съобщение изх.№………./20.05.2014 г., с което е поканил в 14-дневен срок от получаването му представител на задълженото лице да се яви в офис Плевен при ТД на НАП за отстраняване на несъответствията в подадената декларация.Съобщението е получено на 22.05.2014 г. като е подадена коригираща декларация по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО с вх.№……./26.05.2014 г., в която са отразени правилните суми на декларираните авансови вноски, дължими през 2013 г., в резултат на което е начислена лихва и не е призната отстъпката по чл. чл. 92, ал. 5 от същия закон.
Във връзка с горното се поставят следните въпроси:
1.Тъй като в чл. 88 от ЗКПО не е регламентиран срок за подаване на тази декларация, може ли в случая да се счита, че декларацията е подадена след срока?
2.Възможно ли е декларацията по чл. 88 от ЗКПО да е приета успешно от ел. система на НАП и същата да не е отчетена от агенцията като приета?
3.Редно ли е след като данъчно задължено лице си е внесло дължимите авансови вноски да му бъдат начислявани лихви за невнесени в срок държавни вземания?
4.Редно ли е при положение, че дружеството е внесло в срок до 31.03.2014 г. дължимият корпоративен данък, подало е декларацията по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО по електронен път да не му се признава полагащата му се отстъпка?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗКПО (обн. ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., посл. изм., ДВ бр.1 от 3 януари 2014 г.) изразяваме следното становище:
Правилата за определяне на авансовите вноски са регламентирани в глава четиринадесета от ЗКПО /чл.83-91/.
Съгласно чл.83, ал.1 от закона данъчно задължените лица правят месечни и тримесечни авансови вноски на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година.
Сроковете за внасяне на тримесечните авансови вноски са определени в чл. 90, ал.2 от ЗКПО и са: за първото и второто тримесечие- до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят, а за третото тримесечие – в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.
По силата на чл. 88., ал.1 и ал.2 от ЗКПО данъчно задължените лица могат да подават декларация /образец 1020/ за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, когато смятат, че те ще се отличават от дължимия годишен корпоративен данък, като намалението, съответно увеличението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията.
Предвид изложената фактическа обстановка, декларацията по чл. 88 от ЗКПО е подадена на 17.12.2013 г., т.е след законово регламентирания срок за внасяне на тримесечната авансова вноска, който е до 15 декември. С оглед на това подадената декларация по чл. 88 от ЗКПО с вх.№ ………. от 17.12.2013 г. е отразена като приета в системата на НАП, но следва да се отбележи, че същата не поражда правни последици, поради което в случая увеличението на авансовите вноски не може да се ползва.
Разпоредбата на чл. 89, ал. 1 от ЗКПО указва, когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година или когато 75 на сто от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20 на сто се дължи лихва. По силата на чл. 89, ал. 5 от ЗКПО лихвата по ал. 1 се определя съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания (ЗЛДТДПДВ) и се изчислява от 16 април до 31 декември на съответната година, а за новоучредено дружество в резултат на преобразуване – от датата, следваща датата, на която изтича срокът за извършване на първата тримесечна авансова вноска, до 31 декември на годината на преобразуването.
На основание чл.89, ал.4 от ЗКПО определените авансови вноски по смисъла на този член са:
– месечните авансови вноски, определени по реда на чл. 86, или тримесечните авансови вноски, определени по реда на чл. 87, за първо, второ и трето тримесечие – за авансовите вноски преди подаване на декларацията за промени на авансовите вноски по реда на чл. 88;
– намалените или увеличени месечни авансови вноски или намалените или увеличени тримесечни авансови вноски за първо, второ и трето тримесечие, определени с декларацията по чл. 88 – за авансовите вноски след подаване на декларацията за промени по реда на чл.88.
Предвид изложената нормативна уредба, в настоящия случай, размерът на годишния корпоративен данък, деклариран в годишната данъчна декларация за 2013 г. с вх.№154351400458050/26.05.2014г. е 19166,65 лв., надвишаващ с далеч над 20 на сто от определените месечни авансови вноски за съответната година, които са 9000 лв., поради което правилно са били начислени лихви по реда на ЗЛДТДПДВ на основание чл. 89, ал. 5 от ЗКПОвъв връзка с ал. 1 от същата норма.
Във връзка с ползването на отстъпка в размер на 1 на сто от дължимия корпоративен данък следва да се има предвид следното:
По силата на чл.92, ал.5 от ЗКПО данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността до 31 март на следващата година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, може да ползва отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000лв.
От цитираната разпоредба следва, че за да се ползва отстъпката трябва да са изпълнени едновременно следните две условия:
– декларацията и годишният отчет за дейността да са подадени по електронен път в срок до 31 март на следващата година и
– корпоративният данък да е внесен в срок до 31 март на следващата година.
В конкретния случай тези две условия следва да се смятат за изпълнени поради следните аргументи:
1. Данъчно задълженото лице е подало годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО и годишен отчет за дейността за 2013 г. по електронен път в срок до 31.03.2014 г.
2. След подаването на коригираща декларация размерът на корпоративния данък е останал непроменен и същият е внесен в срок до 31.03.2014 г.
По отношение на първото условие за ползване на отстъпката следва да се доуточни, че съгласно чл.103, ал.2 от ДОПК отстраняването на несъответствия, извършено с подаване на нова декларация в определения в съобщението срок, ползва подателя по отношение на законовия срок на подаване. В настоящия случай в съобщението е определен 14-дневен срок за явяване на лицето в офис N при ТД на НАП във връзка с подаване на коригираща декларация по чл.92 от ЗКПО. Същият получава съобщението на 22.05.2014 г. и подава нова декларация по чл.92 от ЗКПО на 26.05.2014 г., т.е. в срока, указан в съобщението. Ето защо подадената нова декларация ползва подателя по отношение на законовия срок на подаване – 31.03.2014 г.
Във връзка с второто условие за ползване на отстъпката е необходимо да се посочи, че са възможни различни хипотези, но принципното положение, което следва да бъде съобразено при преценката за спазването на това условие е, че ако в резултат на прилагането на чл.103 от ДОПК размерът на годишния корпоративен данък е непроменен или намален и е внесен в срок до 31 март на следващата година, следва да се приеме, че е налице изпълнение на това условие. В описания случай размерът на годишния корпоративен данък е непроменен и е внесен до 31.03.2014 г., както следва: авансови вноски за първо тримесечие в размер на 3000 лв. са внесени на 9.04.2013г., авансови вноски за второ тримесечие в размер на 3000 лв. са внесени на 10.07.2013г., авансови вноски за трето тримесечие в дължим размер 3000 лв., а внесени 9000 лв. на 13.12.2013г. и корпоративния данък определен, като разлика за довнасяне с декларация по чл.92 от ЗКПО в размер на 3974.98 лв., внесен на 26.03.2014 г. И независимо от това, че коригиращата декларация не е подадена по електронен път, данъчно задълженото лице има право на регламентираната отстъпка.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »