действия на НАП по отменено от съда разпределение на суми по принудително изпълнение по ДОПК

Изх. №24-31-98
Дата:08.09.2009 год.
ДОПК, чл. 216;
АПК, чл. 246;
АПК, чл. 247;
АПК, чл. 248;
ГПК, чл. 464.
Относно: действия на НАП по отменено от съда разпределение на суми по принудително изпълнение по ДОПК
С писмо под горецитирания номер ни уведомявате за постъпило в ТД на НАП гр. С писмо от………, с което се иска от НАП възстановяване на 62 658 лв. по сметката на ………. поради отменено от съда разпределение. Сумите са били преведени на НАП в резултат на извършено от публичен изпълнител при …… разпределение. НАП е взискател, който е обезпечил своето вземане с наложена възбрана върху имотите, предмет на изпълнението, преди учредяването на договорна ипотека от длъжника в полза на друго, свързано с длъжника лице. Длъжникът едъщерно дружество на другото лице, което е холдинг.
При така изложената обстановка, изразявам следното становище:
Считам, че сумите не следва да се възстановяват, като същевременно бъдат предприети действия от страна на НАП, чрез ТД на НАП гр. С:
1. Следва да се заведе дело по реда на чл.180 от ДПК отм. /чл.216 от ДОПК/ за обявяване за недействителна учредената договорна ипотека за двата имота, която е учредена след датата на установяване на публичното задължение и налагането на възбрана от страна на НАП като публичен взискател. След като ипотеката е учредена при наличието на установено и обезпечено данъчно задължение и то в полза на лице, което е собственик на длъжника считам, че това е сделка между свързани лица, извършена с цел да се увреди публичния взискател.
На основание чл. 464 от ГПК, приложим на основание § 2 от ДР на ДОПК когато един от взискателите оспорва съществуването на вземането на друг кредитор, той трябва да предяви иск срещу него и длъжника. Предявяването на иска спира предаването на сумата, определена за кредитора с оспореното вземане. Ако искът не бъде предявен в едномесечен срок от разпределението, сумата се предава на взискателя.
2. Наред с горното считам, че са налице основания да бъде оспореносъдебното решение, с което е отменено разпределението. Националната агенция за приходите е публичния взискател, който не е бил конституиран като страна по делото и поради това не е бил в състояние да защити материалноправния интерес на държавата, на който е носител. Националната агенция за приходите се явява лице, за което решението има сила и е неблагоприятно, макар НАП да не е била страна по делото, поради което е налице хипотезата на чл. 246, ал.1 от АПКи на основание чл. 248, ал.1 от АПК, следва да се поиска отмяна на решението изцяло и да се върне делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг състав от началото на съдебното производство.Следва да се има предвид, че срокът за това е чл. 247 вр. чл. 240 от АПК е тримесечен от узнаване на обстоятелството. В случая той започва да тече от датата на получаване в ТД на НАП …… на съдебното решение, заедно с писмото на …….
3. Заедно с горепосочените искове, следва да се използват и всички други възможности за оспорване действията на публичния изпълнител при ….., които биха увредили интересите на фиска, както и да се иска спиране на изпълнителното дело на основание образувани други съдебни производства от значение за изхода на изпълнителното дело.
4. С оглед препятстване възможността да бъдат възстановени суми на другия взискатал- ипотекарния кредитор, следва да се изготви писмо до ……., в което да бъде разяснено по най-общ начин, че сумите няма да бъдат преведени от НАП на ……., тъй като НАП ще използва всички допустими от закона методи за защита интереса на фиска с оглед недопускане да бъде довършено предприетото от длъжника и ипотекарния длъжник заобикаляне на закона.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/КР.СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *