Дистанционни продажби по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Дистанционни продажби по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-105/ 12.09.2018 г. Същото е уведомление, относно осъществяването на дистанционни продажби чрез интернет платформа. Дружеството е регистрирано за целите на ДДС на основание дистанционни продажби по избор във Великобритания /приложено е копие на документа за регистрация, без превод на български език/.
Поставен е въпрос: От кога дружеството може да се възползва от направения избор – мястото на изпълнение да е на територията на друга държава членка?
Във връзка с поставения въпрос, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 20, ал. 5 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставка на стоки при условията на дистанционна продажба е на територията на държавата членка, където транспортът приключва, когато доставчикът е уведомил териториалната дирекция по месторегистрация, че желае мястото на изпълнение да е на територията на друга държава членка, където приключва транспортът, и е регистриран за целите на ДДС в тази друга държава членка.
Приложения към запитването документ не е придружен от превод на български език.
За да се изрази конкретен отговор, следва да приложите превод на документа на български език съгласно чл.55 от ДОПК и чл.5 от Закона за счетоводството.

5/5

Вашият коментар