договорени между страните специфични условия за прехвърляне на собствеността върху стоките, съгласно Кодекса на международното частно право придобиването и прекратяването на вещни права върху превозва

2_966/29.06.2012 г.
чл.13, ал.1 от ЗДДС
чл.63 от ЗДДС
ООДе регистрирано по ЗДДС лице. През месец Април 2012г. осъществява ВОП на материали от Германия. Доставчикът от Германия издава фактура на 26.04.2012г. – на датата на предаване на материалите на спедиторската фирма. Материалите са пристигнали в България на 02.05.2012г. Към запитването не са приложени договори или други документи, касаещи датата на прехвърляне на собствеността..
Въпросите са:
1.Ако транспорта на стоките до България е за сметка на доставчика кога възниква данъчното събитие – на датата на издадената фактура за доставката 26.04.2012г. или на датата на получаване на стоките 02.05.2012г.
2.Ако договорът за транспорт до България е сключен със спедиторската фирма от немския доставчик и е включен в цената на стоките, кога възниква данъчното събитие – на датата на предаване на стоките на спедитора – 26.04.2012г. или на датата на получаване на стоките от дружеството – 02.05.2012г.
При така изложената фактическа обстановка, изразяваме следното становище:
Съгласно чл.63, ал.1 от ЗДДС данъчното събитие при вътреобщностно придобиване възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната. Данъчното събитие при доставки на територията на страната възниква на датата на прехвърляне на собствеността върху стоката ( чл.25, ал.2 от ЗДДС) , или на датата на фактическото предоставяне на стоката по чл.6, ал.2 от ЗДДС -чл.25, ал.3 от с.з.
Тъй катоне са представени договори, анекси и други документи, относно договорени между страните специфични условия за прехвърляне на собствеността върху стоките, съгласно Кодекса на международното частно право придобиването и прекратяването на вещни права върху превозвани вещи се уреждат от правото на държавата по тяхното местоназначение – чл.67, ал.1, т.е. съгласно приложимото българско законодателство.
Когато предмет на доставката е индивидуално определена вещ , прехвърлянетона собствеността настъпва по силата на самия договор, без да е нужно да се предаде вещта- чл.24, ал.1 от ЗЗД.
Когато предмет на доставката са родово определени вещи, собствеността се прехвърля щом вещите бъдат определени по съгласие на страните, а при липса на такова, когато бъдат предадени – чл.24, ал.2 от ЗЗД. Ако няма уговорено друго, предаването на родово определени вещисе извършва в седалището на продавача в момента на предаването на стоката на спедитора, превозвача или купувача ( чл.68, б. “в” от ЗЗД ).
Съгласно гореизложеното в случаите на продажба на родово определени вещи, когато транспортът се извършва от доставчика или за негова сметка , прехвърлянето на собствеността се извършва в момента на предаване на стоката на получателя.
Когато транспортът се извършва от или за сметка на получателя, прехвърлянето на собственосттаще стане с предаването на стоката на спедитора или превозвача, респективно получателя.
В конкретният случай , ако спедитора е нает от доставчика , данъчното събитие ще възникне на датата на предаване на стоката на получателя- 02.05.2012г.
Ако спедитора е нает от получателя данъчното събитие ще възникне на датата на предаване на стоката на спедитора- 26.04.2012г.
Относно правната регламентация на вътреобщностното придобиване по чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗДДС е издадено общо становище Изх. № 91-00-241 от 04.06.2009 г. на изпълнителния директор на НАП. Същото можете да намерите в интернет страницата на Националната агенция за приходите – www.nap.bg.

Оценете статията

Вашият коментар