Доходи получени от покупко-продажба на виртуална валута (биткойн).

Изх. №24-34-40
Дата:27.03.2014 год.
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 3;
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 4;
ЗДДФЛ, чл. 50.
Относно: Доходи получени от покупко-продажба на виртуална валута (биткойн).
По повод Ваше писмено запитване до ТД на НАП – …., препратено по компетентност от Дирекция ОДОП – гр. … и постъпило вна Националната агенция за приходите с вх. № 24-34-40/18.03.2014 г., Ви уведомявам за следното:
Според описаното в запитването Ви, през 2013 г. като физическо лице сте закупил единици от виртуалната валута „биткойн“ и през същата година сте продал част от тях. При извършване на покупко-продажбата сте реализирал положителен резултат. В тази връзка поставяте следните въпроси:
1.Как се третира „биткойн“ според законодателството в България – като валута, стока, финансов инструмент или друго?
2.Следва ли да подавате данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г.?
3.В случай, че доходът от продажбата е облагаем какво е основанието за подаване на декларацията?
4.Какъв документ трябва да се приложи към данъчната декларация за доказване на дохода, ако е налице задължение за подаването й?
Предвид описаната фактическа ситуация и поставените въпроси, изразявам следното становище:
Понятието „виртуална валута” няма специална дефиниция за целите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), а такава не е дадена и в друг нормативен акт. Според Закона за нормативните актове (ЗНА), разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България.
В резюме на Европейският банков орган (ЕБО) – EBA/WRG/2013/01 от 12 декември 2013 г. изрично е посочено, че понастоящем се извършва „оценка на всички спорни въпроси, свързани с виртуалните валути, с цел да се установи дали те могат и следва да бъдат регламентирани и надзиравани“. Според ЕБО виртуалната валута е вид нерегламентирани цифрови пари, които не се издават и гарантират от централна банка и която може да действа като средство за разплащане. Виртуални валути има под много форми, като се започне от валути в онлайн компютърни игри и социални мрежи, и се стигне до средства за разплащане, приемани „офлайн“ или в „реалния живот“. Виртуалната валута „биткойн“ може да се купува в платформа за обмен, като се използва конвенционална валута, след което се превежда в персонализирана сметка за биткойн, наричана „цифров портфейл“. Като използват този портфейл потребителите могат да изпращат биткойни онлайн на всеки, който е готов да ги приеме или да ги конвертират обратно в конвенционални валути. Освен това виртуалната валута „биткойн“ може да се използва като средство за заплащане на стоки и услуги.
В конкретния случай става въпрос за реализиран доход от физическо лице при продажба на виртуална валута „биткойн“. Доходите от прехвърляне на права или имущество са обособени като отделен вид доход в чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ. Предвид нормата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Доходите, реализирани от продажба/замяна на виртуална валута, в т.ч. и от продажба на „биткойн“ са облагаеми, доколкото не попадат в обхвата на необлагаемите доходи, изброени в чл. 13 от ЗДДФЛ, нито са освободени от облагане по силата на друг закон. Предвид описаните по-горе характеристики на виртуалната валута „биткойн“, считам че за целите на данъчното третиране, доходите в конкретния случай следва да се третират като доходи от продажба на финансов актив.
Съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно съгласно разпоредбите на този закон. Облагаемият доход и данъчната основа за доходите от прехвърляне на права или имущество се определят в съответствие с разпоредбите на Раздел V от глава пета на ЗДДФЛ. Съгласно чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив (чл. 33, ал. 4 от ЗДДФЛ).
Доходите, подлежащи на облагане по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа и се декларират в годишната данъчна декларация (вж. чл. 14, ал. 1 и чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ).
За доходите от прехвърляне на права или имущество, в т.ч. и от продажба на финансови активи не е регламентирано към декларацията да се прилагат специални документи, доказващи реализирания доход. Информацията, необходима за формирането на облагаемия доход се декларира от физическото лице, придобило дохода в Таблица 5 от Приложение № 5 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г.
Имайте предвид, че изясняването на конкретните факти и обстоятелства, имащи отношение към определянето на облагаемия доход и дължимия данък е обект на извършваните проверки и ревизии по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а не се извършва непосредствено в процеса по приемане на годишните данъчни декларации.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дейността на физическо лице – регистриран земеделски пр

3_2146/02.08.2013 г. ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1 ;ЗДДФЛ, чл. 29а, ал. 1 и ал. 3;ЗДДФЛ, чл. 29, ал. 1, т. 1;ЗДДС, чл. 94;ЗДДС, чл. 124,

Запитване за използване на билети за вход”, с номинал от 1 лев, останали непродадени поради прекратяване на част от дейността на предприятието.

ОТНОСНО: Запитване за използване на „билети за вход”, с номинал от 1 лев, останали непродадени поради прекратяване на част от дейността на предприятието. В постъпилото

здравно осигуряване на чуждестранен гражданин със статут на продължително пребиваващ в Република България

2_236/ 19.03.2010 г.ЗЗО – чл. 33, ал.1, т.3ОТНОСНО: здравно осигуряване на чуждестранен гражданин със статут напродължително пребиваващв Република БългарияВ запитването си посочвате, че имате сключен

Изх.№ М-26-Е-250

Изх.№ М-26-Е-250Дата: 19.07.2019 год. ДР на ЗДДС, §1, т. 84;Наредба №Н-18, чл. 26, ал. 7;ДР на Наредба № Н-18, §1, т. 19;Наредба № Н-18, Приложение