Доходи получени от покупко-продажба на виртуална валута (биткойн)

Изх. № 24-34-39
Дата:27.03.2014 год.
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 3;
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 4;
ЗДДФЛ, чл. 50.
Относно: Доходи получени от покупко-продажба на виртуална валута (биткойн)
По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП – гр…… и постъпило вна Националната агенция за приходите с вх. № 24-34-39/18.03.2014 г., Ви уведомявам за следното:
Според описаното в запитването Ви, през 2013 г. като физическо лице сте закупил единици от виртуалната валута „биткойн“ и през същата година сте продал част от тях. При извършване на покупко-продажбата сте реализирал положителен резултат. В тази връзка поставяте следните въпроси:
1.Как се третира „биткойн“ според законодателството в България – като валута, стока, финансов инструмент или друго?
2.Следва ли да подавате данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г.?
3.В случай, че доходът от продажбата е облагаем какво е основанието за подаване на декларацията?
4.Какъв документ трябва да се приложи към данъчната декларация за доказване на дохода, ако е налице задължение за подаването й?
Предвид описаната фактическа ситуация и поставените въпроси, изразявам следното становище:
Понятието „виртуална валута” няма специална дефиниция за целите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), а такава не е дадена и в друг нормативен акт. Според Закона за нормативните актове (ЗНА), разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България.
В резюме на Европейският банков орган (ЕБО) – EBA/WRG/2013/01 от 12 декември 2013 г. изрично е посочено, че понастоящем се извършва „оценка на всички спорни въпроси, свързани с виртуалните валути, с цел да се установи дали те могат и следва да бъдат регламентирани и надзиравани“. Според ЕБО виртуалната валута е вид нерегламентирани цифрови пари, които не се издават и гарантират от централна банка и която може да действа като средство за разплащане. Виртуални валути има под много форми, като се започне от валути в онлайн компютърни игри и социални мрежи, и се стигне до средства за разплащане, приемани „офлайн“ или в „реалния живот“. Виртуалната валута „биткойн“ може да се купува в платформа за обмен, като се използва конвенционална валута, след което се превежда в персонализирана сметка за биткойн, наричана „цифров портфейл“. Като използват този портфейл потребителите могат да изпращат биткойни онлайн на всеки, който е готов да ги приеме или да ги конвертират обратно в конвенционални валути. Освен това виртуалната валута „биткойн“ може да се използва като средство за заплащане на стоки и услуги.
В конкретния случай става въпрос за реализиран доход от физическо лице при продажба на виртуална валута „биткойн“. Доходите от прехвърляне на права или имущество са обособени като отделен вид доход в чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ. Предвид нормата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Доходите, реализирани от продажба/замяна на виртуална валута, в т.ч. и от продажба на „биткойн“ са облагаеми, доколкото не попадат в обхвата на необлагаемите доходи, изброени в чл. 13 от ЗДДФЛ, нито са освободени от облагане по силата на друг закон. Предвид описаните по-горе характеристики на виртуалната валута „биткойн“, считам че за целите на данъчното третиране, доходите в конкретния случай следва да се третират като доходи от продажба на финансов актив.
Съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно съгласно разпоредбите на този закон. Облагаемият доход и данъчната основа за доходите от прехвърляне на права или имущество се определят в съответствие с разпоредбите на Раздел V от глава пета на ЗДДФЛ. Съгласно чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив (чл. 33, ал. 4 от ЗДДФЛ).
Доходите, подлежащи на облагане по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа и се декларират в годишната данъчна декларация (вж. чл. 14, ал. 1 и чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ).
За доходите от прехвърляне на права или имущество, в т.ч. и от продажба на финансови активи не е регламентирано към декларацията да се прилагат специални документи, доказващи реализирания доход. Информацията, необходима за формирането на облагаемия доход се декларира от физическото лице, придобило дохода в Таблица 5 от Приложение № 5 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г.
Имайте предвид, че изясняването на конкретните факти и обстоятелства, имащи отношение към определянето на облагаемия доход и дължимия данък е обект на извършваните проверки и ревизии по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а не се извършва непосредствено в процеса по приемане на годишните данъчни декларации.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/СТОЯН МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

облагаем оборот по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС

1_194/ 18.01.2008ЗДДС ,Чл.96 ал1 Относно: облагаем оборот по чл. 96, ал. 1 от ЗДДСВъв връзка с ваше запитване,изразяваме следното становище :При извършване на доставки по

корекции на счетоводни грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи, към което е приложена молба до ТД на НАП , офис ,,….”.

Изх. №53-00-529/30.09.2011 Г. ЧЛ.75, АЛ.4 ЗКПОЧЛ. 14, АЛ.1 ЗДДФЛ ЧЛ.48, АЛ.5 ЗДДФЛВ дирекция ОУИ е постъпило Ваше писмено запитване с вх. №53-00-529/09.09.2011 г. относно корекции

използването на ЕКАФП за издаване на автобусни билети при извършване на дейността – обществен превоз на пътници, изразяваме следното становище:

Чл.2, ал.3, т.6; чл.23, ал.2 от Наредба №4/1999 г.Уважаеми господин,Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№ в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” –

държавно обществено осигуряване на лице, получило разрешение за откриване на частно училище, което няма самостоятелна регистрация като самоосигуряващо се лице и е определено за директор на училището&l

Изх. № 24-33-21Дата:12.04.2014 год.КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7;КСО, чл. 4, ал. 1, т. 8;КСО, чл. 4, ал. 3, т. 1;КСО, чл. 4, ал.

fertte salla test