данъчно третиране по ЗДДС (в сила до 31.12.2009г,, включително) на промяна на лицето-платец по доставката след извършено авансово плащане, но преди датата на данъчното събитие на доставката

Изх. № 24-34-4
Дата: 22.03.2010 год.
ЗДДС, чл. 82, ал. 1;
ППЗДДС, чл. 53, ал. 1;
ППЗДДС, чл. 80, ал. 5-7.
Относно: данъчно третиране по ЗДДС (в сила до 31.12.2009г,, включително) на промяна на лицето-платец по доставката след извършено авансово плащане, но преди датата на данъчното събитие на доставката
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-4/06.01.2010г. е изложена следната фактическа обстановка:
В запитването е посочено, че дружеството Ви е извършило авансово плащане по договор за доставка на стоки с монтаж и инсталация преди датата на регистрацията по ЗДДС на доставчика – чуждестранно лице, установено на територията на друга държава-членка поради което данъкът е самоначислен от получателя (Вашето дружество) на основание чл.82, ал.2, т.4 във връзка с чл.25, ал.6 от ЗДДС. След започването на дейностите по монтажа и инсталирането на стоките, чуждестранният доставчик се регистрира по ЗДДС в България на основание чл.133, ал.2 от ЗДДС. В това си качество, за окончателното плащане по договора през 2009г., доставчикът издава фактура, която отговаря на изискванията на чл.114 от ЗДДС. В данъчната основа, посочена във фактурата, е включена и стойността на аванса, за който вече е издаден документ от доставчика, но в качеството му на лице, регистрирано в друга държава членка, и за който Вашето дружество е начислило данък чрез издаден протокол съгласно чл.86 във връзка с чл.82, ал.2, т.4 от ЗДДС.
Въпросите Ви са:
След като доставчикът, в качеството му на регистрирано по ЗДДС лице в България начислява данък върху авансовото плащане, получено преди регистрацията, следва ли Вашето дружество да анулира по реда чл.116 от ЗДДС протокола, издаден на основание платен аванс, с който е самоначислило ДДС?
Има ли право Вашето дружество да ползва данъчен кредит за начисления повторно, но на друго основание данък върху добавената стойност върху аванса, платен преди регистрацията на чуждестранния доставчик по ЗДДС в България?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното принципно становище:
По отношение първия въпрос в запитването Ви следва да се има предвид, че при извършено цялостно или частичноавансово плащане по доставка,по която данъкът е изискуем от получателя, данъкът става изискуем при извършване на плащането, като данъкът се начислява върху размера на плащането по реда на чл.53, ал.1 от ППЗДДС (чл.54, ал.2 от ППЗДДС). Същевременно по силата на чл.26, ал.7 от ЗДДС е предвидено, че когато нерегистрирано по този закон лице получи авансово плащане по облагаема доставка и фактически извърши тази доставка след датата на регистрацията си по този закон, счита се, че полученото авансово плащане съдържа данъка, т.е. размерът му се изчислява по реда на чл.53, ал.2 от ППЗДДС, който става изискуем на датата, на която става изискуем данъкът по доставката.
Датата на данъчното събитие на доставката е определящо по отношение на данъчното й третиране. Поради това, в случай, че след заплащането и документирането на аванса настъпи юридически факт /в случая промяна на статута на доставчика- регистрация на същия по ЗДДС/, който води до данъчно третиране на доставката, различно от данъчното третиране към датата на авансовото плащане, налице са основания за анулиране на издадените документи – фактура без ДДС, издадена от доставчика, съответно протокол за самоначисляване на данък. Същите, към датата на данъчното събитие, съобразявайки релевантното към този момент данъчно третиране, се явяват погрешно издадени, макар и към момента на издаването им да е било налице правно основание за това. Анулирането на протокол се извършва по реда на чл.80, ал.5-7 от ППЗДДС.
В тези случаи дружеството – доставчик следва да документира доставката като издаде нова фактура и начисли данъка върху добавената стойност на основание чл. 82, ал.1 от ЗДДС.
По отношение на втория Ви въпрос следва да се има предвид, че след анулирането на протокола за самоначисляване на ДДС и съответното му отразяване в дневника за покупки и дневника за продажби съобразно указаното в Приложение № 12 към ППЗДДС, ефектът от начисления данък, съответно ползвания данъчен кредит във връзка с авансовото плащане ще бъде елиминиран, при което правото на приспадане на данъчен кредит от дружеството Ви – в качеството му на получател, във връзка с начисления данък от доставчика след регистрацията му по ЗДДС, ще бъде упражнено законосъобразно и няма да е налице «дублиране» на ползването на данъчен кредит.
В случай, че документирането на доставката не се извърши по посочения по-горе начин, налице е основание за отказване на правото на приспадане на данъчен кредит по самоначисления от дружеството Ви данък във връзка с извършеното авансово плащане.
Следва да се има предвид, че изложеното в настоящия отговор е относно данъчното третиране на този вид доставки по ЗДДС съгласно действащата нормативна уредба до 31.12.2009 г., включително. В нормативната уредба, действаща от 01.01.2010 г. , тази хипотеза е изрично уредена в чл. 79, ал.10 и ал.11 от ППЗДДС, по аналогичен на изложения по-горе начин.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006г. на МФ) от дружество, извър

3_3384/30.12.2013 г.Наредба № Н-18, чл. 3;Наредба № Н-18, чл. 4, ал. 3;Наредба № Н-18, § 44, ал. 1 от ПЗР;Относно: прилагане на разпоредбите на Наредба

доставка на стока с монтаж и инсталация

Изх. № 24-33-70……………..Дата: .…………… .2008 г.относно: доставка на стока с монтаж и инсталацияУважаема госпожа ………,Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-70/09.02.2007 г.,Ви

запитване по ЗДДС

ОТНОСНО: запитване по ЗДДСВ Дирекция ”ОУИ” – ………………. постъпи писмено запитване с вх. № …/ 19.05.2011 г., относно прилагането на ЗДДС. Изложена е следната фактическа

Отчитане на дейност на дружество, което упражнява дейност на професионален домоуправител

Относно: Отчитане на дейност на дружество, което упражнява дейност на професионален домоуправителВ Дирекция ОДОП с което е изложена следната фактическа обстановака:Дружеството осъществява дейност професионален домоуправител

ilac hakkında