Документ, удостоверяващ периоди със здравно осигуряване в друга държава членка на Европейския съюз 44

Изх. № 24-38-77
Дата: 16.07.2020 год.
ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6;
ЗЗО, чл. 33, ал. 2;
Регламент (ЕО) №883/2004

ОТНОСНО: Документ, удостоверяващ периоди със здравно осигуряване в друга държава членка на Европейския съюз

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо с вх. №М-24-38-77/29.06.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Вие сте живяла и работила във Великобритания. В момента пребивавате в България и получавате обезщетение за безработица. Разполагате с документ U002, който Ви е предоставен от Националния осигурителен институт. С цел да бъде коригиран здравноосигурителния Ви статус представяте документа в офис на HAП, но служителите не са го взели под внимание.
Поставяте следния въпрос:
Може ли да представите като доказателство за коригиране на здравноосигурителния Ви статус документа, с който разполагате?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, с оглед компетентността на НАП, изразявам следното становище:
След присъединяването на Република България към Европейския съюз (ЕС) се прилагат регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки.
В тази връзка, в сила от 01.01.2007 г., в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) са направени допълнения, с които в кръга на задължително осигурените в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са включени лицата, за които се прилага законодателството на Република България, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, съответно са изключени лицата, които съгласно тези правила подлежат на здравно осигуряване в друга държава-членка(чл. 33, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗЗО).
Обстоятелството, че за определен период след 2007 г. конкретно лице е подчинено на законодателството на друга държава-членка и попада в обхвата на разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от ЗЗО, се удостоверява с представяне в НАП на формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 и др. или аналогичните документи по Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004)) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държава-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително осигуряване в съответната държава-членка.
При прилагане правилата на Регламент (ЕО) № 883/2004, в сила от 01.05.2010 г., с оглед определяне правото и размера на обезщетение за безработица, удостоверяването на периодите на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост се извършва чрез преносим документ (ПД) U1, който се издава по искане на осигуреното лице и структуриран електронен документ (СЕД) U002, който се разменя между институциите.
В случаите, когато лицата не разполагат с преносим документ U1 периодите, които се взимат предвид за предоставянето на обезщетение за безработица, се удостоверяват служебно със СЕД U002.
С оглед гореизложеното, представеният от Вас формуляр СЕД U002 може да послужи като доказателствен документ за периодите, през които сте подлежала на задължително осигуряване в другата държава членка и въз основа на него месеците без данни за здравно осигуряване следва да бъдат покрити и да бъде коригиран здравноосигурителният Ви статус.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията

Вашият коментар