fbpx

Документ, удостоверяващ периоди със здравно осигуряване в друга държава членка на Европейския съюз 44

Изх. № 24-38-77
Дата: 16.07.2020 год.
ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6;
ЗЗО, чл. 33, ал. 2;
Регламент (ЕО) №883/2004

ОТНОСНО: Документ, удостоверяващ периоди със здравно осигуряване в друга държава членка на Европейския съюз

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо с вх. №М-24-38-77/29.06.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Вие сте живяла и работила във Великобритания. В момента пребивавате в България и получавате обезщетение за безработица. Разполагате с документ U002, който Ви е предоставен от Националния осигурителен институт. С цел да бъде коригиран здравноосигурителния Ви статус представяте документа в офис на HAП, но служителите не са го взели под внимание.
Поставяте следния въпрос:
Може ли да представите като доказателство за коригиране на здравноосигурителния Ви статус документа, с който разполагате?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, с оглед компетентността на НАП, изразявам следното становище:
След присъединяването на Република България към Европейския съюз (ЕС) се прилагат регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки.
В тази връзка, в сила от 01.01.2007 г., в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) са направени допълнения, с които в кръга на задължително осигурените в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са включени лицата, за които се прилага законодателството на Република България, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, съответно са изключени лицата, които съгласно тези правила подлежат на здравно осигуряване в друга държава-членка(чл. 33, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗЗО).
Обстоятелството, че за определен период след 2007 г. конкретно лице е подчинено на законодателството на друга държава-членка и попада в обхвата на разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от ЗЗО, се удостоверява с представяне в НАП на формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 и др. или аналогичните документи по Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004)) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държава-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително осигуряване в съответната държава-членка.
При прилагане правилата на Регламент (ЕО) № 883/2004, в сила от 01.05.2010 г., с оглед определяне правото и размера на обезщетение за безработица, удостоверяването на периодите на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост се извършва чрез преносим документ (ПД) U1, който се издава по искане на осигуреното лице и структуриран електронен документ (СЕД) U002, който се разменя между институциите.
В случаите, когато лицата не разполагат с преносим документ U1 периодите, които се взимат предвид за предоставянето на обезщетение за безработица, се удостоверяват служебно със СЕД U002.
С оглед гореизложеното, представеният от Вас формуляр СЕД U002 може да послужи като доказателствен документ за периодите, през които сте подлежала на задължително осигуряване в другата държава членка и въз основа на него месеците без данни за здравно осигуряване следва да бъдат покрити и да бъде коригиран здравноосигурителният Ви статус.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ДОПК, чл.209,ДОПК, чл.14, т. 1

2_2507-1/16.11.2009г. ДОПК, чл.14, т.1, чл. 209;В Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – …. е постъпило Ваше писмено запитване заведено с вх. № …..г., в което е изложена следната фактическа обстановка:Постъпило възражение с вх. № … от ………, в което е направено искане за заличаване на задължения, тъй като лицето не е носител на задължението

въпроси по прилагането на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ

Изх. № 08-К-22Дата: 23.01.2018 год. ЗМДТ, чл. 21, ал. 1 ОТНОСНО: въпроси по прилагането на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. №12-00-145 от 16.11.2017 г., в което се поставят въпроси относно облагането с данък на недвижим имот – автосервиз, част

право на приспадане на данъчен кредит във връзка Приложението на чл.68 и сл. от ЗДДС

1_20-27-89/15.05.2008ЗДДС – чл. 68, ал. 1 относно: право на приспадане на данъчен кредит във връзка приложението на чл.68 и сл. от ЗДДСУважаеми г-н …..,Във връзка с Ваше запитване ……., изразяваме следното принципно становище: По силата на чл.68, ал.1 от ЗДДС данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните

Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/; Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин и Кодекса за социално осигуряване /КСО/

Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/; Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин и Кодекса за социално

определяне на задължения по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) при наличието на развален приватизационен договор за продажба на недвижим имот

3_1551/03.06.2013г. ЗМДТ, чл. 10, ал. 1 и ал. 2 ЗМДТ, чл.11ЗМДТ, чл.62 Относно: определяне на задължения по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) при наличието на развален приватизационен договор за продажба на недвижим имотСпоред изложеното в запитването и приложените документи Решениена ОС e влязло в сила на .2012г. в частта, с която

право на приспадане на данъчен кредит и корекция на ползван данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с договор, който не е прекратен, но с Решение на Минис

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52, Изх. № 24-37-32Дата: 04.06.2015 год. ЗДДС, чл. 69,ал. 1, т. 1; ЗДДС, чл. 72; ЗДДС, чл. 79, ал. 1; ЗДДС, чл. 70, ал. 4; ЗДДС, чл. 85; ЗДДС, чл. 111; ЗДДС, чл. 115, ал. 3; ППЗДДС, чл. 84.Относно: право на приспадане на данъчен кредит и корекция на ползван

Деклариране на авансови вноски за корпоративен данък, от лице което не е задължено да прави авансови вноски, но е избрало да прави авансови вноски, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. №53-04-470/15.05.2019 г. ЗКПО – чл. 83, ал. 3; ЗКПО – чл. 89; ЗКПО – чл. 92 ОТНОСНО: Деклариране на авансови вноски за корпоративен данък, от лице което не е задължено да прави авансови вноски, но е избрало да прави авансови вноски, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ 98

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. с вх. № 96-00-216/25.08.2021 г., в което се отправят въпроси относно приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, изразявам следното становище: В писмото Ви е

Scroll to Top