Документ, удостоверяващ периоди със здравно осигуряване в друга държава членка на Европейския съюз 45

Изх. № 94-Р-747
Дата: 27.08.2020 год.
ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6;
ЗЗО, чл. 33, ал. 2;
ДОПК, чл. 55, ал. 1;
Регламент (ЕО) №883/2004.

ОТНОСНО: Документ, удостоверяващ периоди със здравно осигуряване в друга държава членка на Европейския съюз

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление (ЦУ) на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №94-Р-747 от 04.08.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Вие сте живяла и работила в Норвегия. В Националния осигурителен институт (НОИ) по служебен път разполагат с формуляр U1, който са отказали да Ви предоставят. Притежавате друг документ издаден от компетентната институция на Норвегия и с оглед коригиране на здравноосигурителния Ви статус поставяте следните въпроси:
1. Може ли НАП по служебен път да изисква формуляри U1 от НОИ?
2. Може ли да представите като доказателство за коригиране на здравноосигурителния Ви статус друг документ, с който разполагате?
Предвид така изложената непълна фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, с оглед компетентността на НАП, изразявам следното становище:
След присъединяването на Република България към Европейския съюз (ЕС) се прилагат регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите членки.
В тази връзка, в сила от 01.01.2007 г., в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) са направени допълнения, с които в кръга на задължително осигурените в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са включени лицата, за които се прилага законодателството на Република България, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, съответно са изключени лицата, които съгласно тези правила подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка(чл. 33, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗЗО).
Обстоятелството, че за определен период след 2007 г. конкретно лице е подчинено на законодателството на друга държава-членка и попада в обхвата на разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от ЗЗО, се удостоверява с представяне в НАП на формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106, U1 и др. или аналогичните документи по Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004)) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държава членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително осигуряване в съответната държава членка.
В случай че представеният удостоверителен документ е извън формулярите, издавани в съответствие с посочения регламент, на основание чл. 55, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е необходимо същият да бъде придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач. Въз основа на представения документ, за посочените в него периоди се счита, че лицето, в чиято полза е издаден, е включено в система на здравно осигуряване в друга държава членка и не дължи вноски за задължително здравно осигуряване в НЗОК.
В тези случаи здравноосигурителните права на лицето не се прекъсват, но за конкретните периоди, с оглед здравноосигурителните му права като осигурено лице, то е включено в система на здравно осигуряване в друга държава, за чиято сметка може да ползва здравна помощ в България.
Удостоверителните документи, издадени от компетентна институция на друга държава-членка, могат да бъдат представени пред НАП лично от лицето, от упълномощено лице (без да се изисква нотариална заверка на пълномощното) или да се изпратят чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор.
Към момента между НАП и НОИ не се осъществява служебен обмен на информация по отношение на формуляри, издадени съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, по които съответната институция е компетентна.
С оглед изложеното, при подадено от Вас заявление в компетентната териториална дирекция на НАП, относно здравноосигурителните Ви права, в рамките на правомощията на органите по приходите, произтичащи от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ще бъдат предприети действия по служебно събиране на доказателства, свързани с реалното установяване на вашия здравноосигурителен статус.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията

Вашият коментар