документи за коригиране на здравноосигурителен статус на лица, които са били осигурени по схема за социална сигурност в друга държава членка на ЕС

1_ИТ-00-48/03.05.2019 г.
чл. 33, ал. 2 от ЗЗО

ОТНОСНО: документи за коригиране на здравноосигурителен статус на лица, които са били осигурени по схема за социална сигурност в друга държава членка на ЕС

Във Ваше запитване, постъпило по електронен път в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр……. с вх. №……..2019 г. е описана следната фактическа обстановка:
От края на 2015 г. живеете в Испания и от момента на получаване на документ за пребиваване в Испания сте здравно осигурена в тази страна. През август 2018 г. сте представили пред органите на НАП формуляр Е-104 за коригиране на здравноосигурителния статус. Считате, че представения формуляр не е отразен в системата на НАП, тъй като по направена справка от Вас към момента продължавате да дължите здравноосигурителни вноски и в България.
Във връзка с това е поставен въпрос необходимо ли е да представяте друг документ, на основание на който да се извърши корекция на здравноосигурителния Ви статус.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразяваме следното принципно становище:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса е определен в чл. 33 от ЗЗО.
Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 – 2 от ЗЗО задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, както и българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България.
По силата на чл. 33, ал. 2 от ЗЗО, не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка.
За коригиране на здравноосигурителния статус на лица, които са били осигурени по схема за социална сигурност в друга държава членка на ЕС е необходимо представяне на Е-формуляр. Формулярът Е-104 е удостоверение, от което са видни периодите на осигуреност в другата държава членка, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност. Данните, посочени във формуляра, се въвеждат в Допълнителния регистър на здравноосигурените лица на НАП с цел удостоверяване на актуалния им здравноосигурителен статус.
От изложеното в писменото запитване и при направена служебна проверка е видно, че е подаден формуляр Е-104 на 27 август 2018 г. в компетентната дирекция на НАП. Данните, посочени във формуляра, са въведени и е извършена корекция на здравноосигурителния Ви статус.
В случай че за визуализираните месеци без здравноосигурителни вноски в направената от Вас справка сте била здравно осигурена по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗЗО, то следва да представите Е-формуляр с точно посочени периоди на осигуреност. Ако не сте осигурена за тези месеци в държава членка, на основание чл. 33, ал.1, т.1-2 от ЗЗО подлежите на задължително здравно осигуряване в НЗОК по реда на българското законодателство.
Изясняването и корекцията на здравноосигурителния статус на лицата се извършва по искане на заинтересованите лица. Исканията за корекция на здравен статус следва да са придружени с документи, доказващи съответните обстоятелства.

5/5

Вашият коментар