Документиране и отчитане на доставките на стоки при онлайн търговия по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронни магазини (Наредба Н-18) от лице, регистрирано както по ЗДДС, така и по ДДС в други други държави членки

ОТНОСНО: Документиране и отчитане на доставките на стоки при онлайн търговия по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронни магазини (Наредба Н-18) от лице, регистрирано както по ЗДДС, така и по ДДС в други други държави членки

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-278/20.112020 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП гр. София, относно документиране и отчитане на доставките на стоки при онлайн търговия по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронни магазини (Наредба Н-18) от лице, регистрирано както по ЗДДС, така и по ДДС в други други държави членки.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице се занимава с онлайн търговия в България и други страни от ЕС. Същото дружество е преминало прага за задължителна регистрация за дистанционни продажби в няколко държави от Европейския съюз (ЕС) и съответно се е регистрирало по ДДС там.
Във връзка с гореизложеното, сте поставили следните въпроси:
1.Как следва и следва ли изобщо в българските дневници за продажби да се покаже сумата на продажбите, извършени под ДДС номера в другата държава членка, където е платен и дължимия данък върху добавената стойност?
2.По-голямата част от продадените стоки се заплащат чрез наложен платеж. Стоката се изпраща от склад на дружеството в България, но получател е физическо лице в държава от ЕС, в която дружеството има ДДС номер. Трябва ли и ако трябва, чрез коя група на фискалното устройство трябва да се маркира съответната продажба, която за целите на ДДС е на територията на друга държава членка и съответно в тази държава ще бъде регистриран и платен данъка?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставените въпроси и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
По смисъла на чл. 20, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, мястото на изпълнение на доставка на стоки при условията на дистанционна продажба по чл.14 от същия закон, е на територията на държавата членка, където транспортът приключва, когато са налице едновременно следните условия:
1.доставчикът е регистрирано по материалния закон лице на основание, различно от това за регистрация за вътреобщностно придобиване;
2.извършените от лицето доставки при условията на дистанционна продажба за държава членка надвишават за текущата календарна година или са надвишили за предходната календарна година сумата, определена в законодателството на съответната държава членка; и
3.стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на страната.
По силата на чл. 79, ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), доставките с място на изпълнение на територията на други държави членки на стоки при условията на дистанционни продажби се документира по правилата на законодателството на тези държави членки.
По силата на чл. 121, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност, документация и отчетност се води за облагаемите доставки, за освободените доставки, за доставките с място на изпълнение извън територията на страната, за вътреобщностните придобивания, за получените доставки, по които лицето е платец на данъка по глава осма от закона.
Във връзка с гореизложеното, при условие, че мястото на изпълнение на извършваните от дружеството доставки при условията на дистанционни продажби е на територията на други държави членки, където същото лице е и регистрирано по ДДС, то документирането и отчитането на същите тези доставки ще се извършва по правилата и законодателството на тези държави членки. Издадените във връзка с тези доставки фактури следва да се отразят в колона № 23 „Данъчна основа (ДО) на доставките по чл. 69, ал. 2 от ЗДДС, включително данъчната основа (ДО) на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка“ от дневника за продажби, съответно в кл.18 от справката – декларация за съответния данъчен период.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.
По втори въпрос:
В частта на запитването по втори въпрос, Ви уведомявам, че същото е препратено по компетентност за отговор до Дирекция ДОМ при ЦУ на НАП гр. София.

5/5

Вашият коментар