документиране и отчитане от регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) лице на извършени доставки на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка

Изх. № 24-38-38
Дата:19.07.2016 год.
ЗДДС, чл. 124, ал. 2;
ППЗДДС, чл. 79, ал. 3, т. 1.
ОТНОСНО: документиране и отчитане от регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) лице на извършени доставки на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……………. г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество, регистрирано по ЗДДС, съхранява стоки, които са транспортирани за негова сметка, в склад, негова собственост, на територията на друга държава членка, в която не е регистрирано за целите на ДДС. От този склад на територията на друга държава членка продава стоките както на физически лица, така и на данъчно задължени лица. При трансфера на стоките от територията на страната до територията на другата държава членка за целите на неговата икономическа дейност, който е приравнен на възмездна доставка на стока по чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на страната, доставката е документирана с протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, който е отразен в дневника за продажби.
В тази връзка въпросът Ви по същество е как следва да се документират извършваните от дружеството доставки на стоки с място на изпълнение на територията на другата държава членка и следва ли издадените документи за тези доставки да бъдат отразени в дневника за продажби, съответно в справка-декларацията за ДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относиматанормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставения въпрос изразявам следното становище:
Съгласно чл. 79, ал. 3, т. 1 от ППЗДДС доставката на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, се документира по правилата на законодателството на тази друга държава членка.
На основание чл. 124, ал. 2 от ЗДДС регистрираното лице е длъжно да отрази издадените от него или от негово име данъчни документи, както и отчетите за извършените продажби по чл. 119 в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени. В този смисъл издадените за съответен данъчен период от регистрирано по ЗДДС лице или от негово име документи, с които са документирани извършени от лицето доставки, независимо дали извършените доставки са с място на изпълнение на територията на страната или не, се отразяват в дневника за продажби за този данъчен период.
Предвид горното, регистрирано по ЗДДС лице, което извършва доставки на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка, документирани по правилата на тази държава членка, следва да отрази в дневника за продажби за съответния данъчен период издадените документи за тези доставки. Документите се отразяват в дневника за продажби за данъчния период, през който са издадени, като за тях се попълва информацията в колони от 1 до 8 и колона 23 на приложение № 10 от Правилника за прилагане на ЗДДС.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Оценете статията

Вашият коментар