подаване на данъчна декларация във връзка със заличаване на дружество на основание §5г, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица

Изх. № 24-38-44
Дата:28.08.2017 год.
ЗКПО, чл. 158;
ЗКПО, чл. 161, ал. 1;
ЗКПО, чл. 162, ал. 5.
ОТНОСНО: подаване на данъчна декларация във връзка със заличаване на дружество на основание §5г, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ).
Вна Националната агенция за приходите е постъпило препратено по компетентност Ваше писмено запитване, заведено с вх. №24-38-44/03.08.2017 г., за изразяване на становище.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
СД „Х………..“ е регистрирано през 1990 г. През 2008 г. е подадено уведомление по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че дружеството ще бъде прекратено.
Дейността на дружеството е прекратена на 01.01.2012 г. на основани §5, ал. 2 от ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ. Впоследствие на основание §5г, ал. 4 от ПЗР на същия закон дружеството се смята за заличено към 31.01.2017 г.
Обобщено Вашият въпрос се свежда до това дали следва да се подава данъчна декларация, при положение че дейността на СД „Х……….“ е прекратена от 01.01.2012 г. и към 31.01.2017 г. дружеството е заличено на основание §5г, ал. 4 от ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ.
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
На основание §5, ал. 2 от ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ дейността на дружествата, за които не е направено искане за пререгистрация в срока по §4, ал. 1 от ПЗР на същия закон, се прекратява на 1 януари 2012 г.
Впоследствие дружеството е заличено на основание §5г, ал. 4 от ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ. Съгласно тази разпоредба търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност, които към 31 януари 2017 г. не са пререгистрирани, се смятат за заличени.
В този случай, независимо че липсва специална правна уредба относно служебното заличаване на търговските дружества, са приложими разпоредбите на Глава двадесет и първа от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Съгласно чл. 158 от ЗКПО при прекратяване с ликвидация за периода до заличаването му данъчно задълженото лице изпълнява задълженията си по общия ред на същия закон и при спазване изискванията на Глава двадесет и първа.
Нормата на чл. 161, ал. 1 от ЗКПО, сочи че последният данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация, обхваща времето от 1 януари на годината, в която е подадено искането за заличаване по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), до датата на подаването му.
В конкретния случай, предвид специалната уредба на служебно прекратяване и заличаване, не е налице подаване на искане от страна на дружеството, но от друга страна е определена дата за заличаването – 31.01.2017 г. В този смисъл разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от ЗКПО следва да се приложи съответно, като се приеме, че последният данъчен период обхваща времето от 01.01 до 31.01.2017 г., следователно данъчната декларация за него следва да се подаде най-късно до 31 януари 2017 г.
На основание чл. 162, ал. 5 от ЗКПО, когато датата на подаване на искането за заличаване при ликвидация е преди 31 март и годишната данъчна декларация за предходната година не е подадена, данъчно задълженото лице подава тази декларация в срока по ал. 1 от тази разпоредба. Тук отново разпоредбата следва да се приложи съответно спрямо датата на заличаване, като 31.01.2017 г. е релевантната крайна дата за подаване на декларация за предходната година.
Във връзка с гореизложеното считам, че годишната данъчна декларация за 2016 г., както и данъчната декларация за последния данъчен период 01.01.2017 г. – 31.01.2017 г., следва да бъдат подадени до 31.01.2017 г. – моментът, в който дружеството се смята за заличено по силата на §5г, ал. 4 от ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ.
Относно данъчно задължените лица, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч) през съответния период, е предвиден специален образец 1010а на данъчна декларация.
ЗАМ.
/АЛEКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/

Оценете статията

Вашият коментар