документиране на разпределение на разходи в етажна собственост и прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

1_ИТ1-00-169/11.10.2016
ЗКПО, чл. 10, ал. 1 и ал. 4
ОТНОСНО: документиране на разпределение на разходи в етажна собственост и прилагане наЗакона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Етажна собственост „…” е учредена по решение на Общо събрание (ОС) на собствениците на 14.07.2016 г. На 15.08.2016 г. „..” е регистрирана в Агенция по вписванията, регистър Булстат с правна форма нефизическо лице – осигурител.
Единственият източник на финансиране на управлението и поддръжката на общите части е събираната по решение на общото събрание такса за управление и обслужване, определяна съгласно Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Съгласно решенията на общото събрание е открита банкова сметка на етажната собственост, а за управлението и поддържането на общите части е назначен персонал по трудови правоотношения.
В нея, освен физически лица има и собственици юрдически лица, на които следва да се издават данъчно признати документи, удостоверяващи плащането на таксите за управление и поддържане. За разлика от партидите за електроснабдяване, в комплекса няма индивидуални партиди за отчитане и заплащане на използваната вода, което също налага издаването на документи за плащане на използваната вода от юридическите лица в самостоятелните им обекти (апартаменти, магазини, сладкарница и ресторант).
Поставяте следните въпроси:
1.Може ли от името на етажната собственост да се издават опростени фактури на юридически лица, имащи собственост в етажната собственост за платените такси за управление и поддръжка на общите части в комплекса?
2.Може ли етажната собственост да префактурира с опростени фактури изчислената сума по показанията на индивидуалните водомери за ползваната вода от юридически лица, собственици в етажната собственост?
3.Правната форма на етажната собственост е „нефизическо лице – осигурител”, без право на стопанска дейност. При необходимостта за издаване на данъчно признати документи на собственици, как трябва да се води отчетността и необходимо ли е да се представят отчети и/или други документи пред данъчната администрация?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното принципно становище:
Според чл. 9 от ЗУЕС формите на управление на етажната собственост са общо събрание и/или сдружение на собствениците, като в описания от Вас случай приемаме, че избраната форма на управление е общо събрание на собствениците. Съгласно чл. 10 от ЗУЕС органите на управление при избрана форма на управление на етажната собственост общо събрание са:
1. общо събрание;
2. управителен съвет (управител).
В разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 5 и 7 от ЗУЕС, като правомощия на общото събрание са посочени определяне на размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата и на размера на паричните вноски във фонд „Ремонт и обновяване”. В §1, т. 11 от ДР на ЗУЕС е определено, че „разходи за управление и поддържане” са разходите за консумативни материали, свързани с управлението, за възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи и за касиера, както и за електрическа енергия, вода, отопление, почистване, абонаментно обслужване на асансьор и други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата.
От цитираните разпоредби следва, че разходите по чл. 11, ал. 1, т. 5 (дефинирани с §1, т. 11 от ДР на ЗУЕС) и т. 7 от ЗУЕС, са разходи на етажната собственост. Относно въпросите, свързани с документирането на взаимоотношенията между етажната собственост и собствениците във връзка със заплащане на консумативи (ток, вода и т.н.), следва да се извърши с първичен счетоводен документ (без значение наименованието му), издаден от етажната собственост по реда на Закона за счетоводството. Съгласно ал. 1 на чл. 6 от цитирания закон – първичният счетоводен документ, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя;
4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция
В Закона за корпоративното подоходно облагане не се съдържат специални правила по отношение документирането на разходите в етажната собственост.
Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция. ЗКПО изисква и наличие на фискална касова бележка от фискално устройство, издадена по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане. Липсата на касова бележка, когато издаването й е задължително, е основание за непризнаване на счетоводен разход за данъчни цели. (арг. от ал. 4 на чл. 10 от ЗКПО)
Както е посочено по-горе, избраната в случая форма на управление на сградата, е общо събрание на собствениците. Общото събрание на собствениците не е юридическо лице по смисъла на Търговския закон.
От разпоредбите на ЗУЕС също не може да се направи извод, че общото събрание на собствениците представлява неперсонифицирано дружество. Предвид разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКПО във връзка с чл. 3 от същия закон се налага изводът, че общото събрание на собствениците не се явява данъчно задължено лице по реда на този закон.
Следователно, същото не e задължено да подава годишна данъчна декларация по реда на чл. 92 от ЗКПО.

1/5

Вашият коментар