Прилагането на Закона за данък върху добавена стойност

1_ИТ1-00-192/15.11.2016
ЗДДС, чл. 3, ал. 2
ЗДДС, чл. 12, ал. 1
ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2
ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху добавена стойност
Управляваното от Вас сдружение е регистрирано по ЗДДС съгласно чл.100, ал.1 от ЗДДС. Сдружението има приходи от нестопанска дейност и от стопанска такава.
Приходите от стопанската дейност са:
– посещение на ферма за оглед и подбор на породисти говеда
– селекционна дейност 2016/без субсидиране/ на глава
Тези два прихода са от стопанска дейност, участват в прихода от стопанска дейност съгласно ЗКПО и подлежат на облагане с коропоративен данък, като са и облагаеми доставки по ЗДДС.
– селекционна дейност 2016/със субсидиране по чл.6, §2 от Регламент (ЕС) № 702/2014/ на глава
Този вид приход е от стопанска дейност съгласно ЗКПО и подлежи на облага-не с корпоративен данък.
Въпросите, които поставяте са свързани с прихода от селекционната дейност със субсидиране по чл.6, §2 от Регламент (ЕС) № 702/2014/ на глава и са следните:
1. Субсидията, получена от сдружението би ли следвало да се счита за част от облагаемия оборот по ЗДДС?
2. Следва ли данъчната основа на предоставените доставки да се завишава с получената субсидия. Ако да – трябва ли да се включи в данъчната основа към датата на фактуриране на услугата или към датата на получаване на субсидията?
При така изложената фактическа обстановка и предвид това, че не прилагате документи, с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност изразя-ваме следното принципно становище:
Данъчно задължено лице, по смисъла на ЗДДС, е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.2 от ЗДДС, независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включи-телно експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Като такава следва да се квалифицира извършваната дейност от сдруженията, когато се извършва по занятие, системно и е източник на постоянен, регулярен доход. Системността в аспект на независимата икономическа дейност следва да бъде разглеждана с оглед наличието на трайно извършвана от лицето икономическа дейност по независим начин, а не за всяко от проявленията й поотделно.
В този смисъл, юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), придобиват статута на данъчно задължени лица, на основание чл.3, ал.1 от ЗДДС, в случаите, когато същите извършват независима икономическа дейност, т.е. извършват дейности системно и с цел реализиране на доход.
Видно от чл.3, ал.1 от ЗЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел определят свободно средствата за постигане на техните цели. Въпреки, че естеството на целта, за осъществяването на която се създават тези лица е нестопанска, предвид чл.3, ал.3 от ЗЮЛНЦ същите могат да извършват допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им дейност, като използват приходите за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които същия закон предвижда друго. Освободените от облагане с данък върху добаве-ната стойност доставки са регламентирани в Глава четвърта от ЗДДС.
На основание разпоредбата на чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС, данъчната основа при доставка на територията на страната се увеличавасвсички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката.
Според дефиницията дадена в §1, т.15 от ДР на ЗДДС “субсидии и финансира-ния, пряко свързани с доставка” са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги.
По смисъла на същото определение не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, тези субсидии и финансирания, предназначени единствено за:
а/ покриване на загуби;
б/ финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвида-ция на активи
Следователно финансиранията и субсидиите, попадащи в хипотезата на §1, т.15 от ДР на ЗДДС са само тези плащания, които са пряко обвързани с цената на предоставяните стоки или услуги.
В разпоредбата на чл.81, ал.1, т.6 от ППЗДДС е посочено, че при усвояване на финансирания (субсидии) по чл.16, регистрираните лица за всяка отделна доставка издават задължително протокол по чл.117, ал.2 от закона.
Във фактическата обстановка, изложена в запитването, не сте конкретизирали вида и предназначението на получените субсидии за подпомагането на селекционната дейност, а само сте посочили, че същите се предоставят на глава добитък. Ако получе-ните субсидии във връзка с подпомагане на селекционните дейности в животновъдния сектор са за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктив-ността и генетичните качества на животните, то предназначението им е за покриване на извършени разходи и не е пряко обвързано с цената на предоставяни от сдружението услуги.Налице е финансиране на разходи, което не попада в хипотезата на чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС, и не е обект на облагане с данък върху добавената стойност. Относно такива плащания, ЗДДС не изисква с техния размер да се увеличава данъчната основа, респ. да се издава данъчен документ по смисъла на чл.112, ал.1 от ЗДДС, както и не следва полученото финансиране /субсидия/ да се отразява в дневника за продажби. Същите следва да бъдат документирани с първичен счетоводен документ по чл.7 от Закона за счетоводството.
В тази хипотеза следва да имате предвид, че получената субсидия не формира облагаем оборот, съгласно чл.96 от ЗДДС.
При условие, че така получените от Вас субсидии са пряко обвързани с цената на предоставяните услуги, със същите се увеличава данъчната основа съгласно чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС. В този случай документирането следва да се извърши съобразно правилата на чл.113 и чл.114 от ЗДДС. Във връзка с чл.96, ал.2 от ЗДДС получената субсидия ще формира облагаем оборот за задължителна регистрация.

Оценете статията

Вашият коментар