документиране на внос на стоки при последваща промяна на тяхната стойност, за който е приложен режимът на отложено начисляване на данък, съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Изх.№ 24-39-129 Дата: 20.08.2019 год. ЗДДС, чл. 16; ЗДДС, чл. 54; ЗДДС, чл. 54, ал. 1; ЗДДС, чл. 55; ЗДДС, чл. 56; ЗДДС, чл. 57, ал. 5; ЗДДС, чл. 57, ал. 6; ЗДДС, чл. 96; ЗДДС, чл. 97; ЗДДС, чл. 100, ал. 1; ЗДДС, чл. 117; ЗДДС, чл. 117, ал. 4; ЗДДС, чл. 117, ал. 5; ЗДДС, чл. 125; ЗДДС, чл. 167а; ППЗДДС, чл. 49а.

ОТНОСНО: документиране на внос на стоки при последваща промяна на тяхната стойност, за който е приложен режимът на отложено начисляване на данък, съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № …………………..2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
„………“ АД (дружеството), лидер в производството на цветни и благородни метали, извършва регулярно внос на стоки от трети страни, като внасяните стоки попадат в Приложение № 3 към ЗДДС и са налице условията на чл. 167а от същия закон за прилагане на процедурата по отложено начисляване на данък върху добавената стойност (ДДС).
При внос на стоки, въз основа на провизорна фактура (търговска фактура за митнически цели) и съпътстващите разходи на стоката, дружеството изготвя опростена митническа декларация за внос, която се подава по електронен път.
На основание чл. 57, ал. 6 от ЗДДС, във връзка с чл. 49а от ППЗДДС, дружеството ще издаде протокол, с който ще начисли данък в размер 20 на сто и ще ползва данъчен кредит в същия размер като приложи разпоредбата на чл. 167а от ЗДДС, и няма да заплаща ефективно данък на митница. Към момента на освобождаване на стоките дружеството притежава само провизорна фактура и посочената в нея стойност формира данъчната основа на протокола по чл. 117 от ЗДДС. В зависимост от договорните отношения между дружеството и неговите чуждестранни доставчици, всички условия по доставката (тегло, химичен състав и цена) могат да бъдат финализирани след два до четири месеца с издаването на нова финална/окончателна фактура за всяка една доставка.
При издаване на окончателната фактура от доставчика, съответната териториална дирекция ще издаде нова митническа декларация, в която ще бъде вписан и номерът на опростената митническа декларация. Окончателната стойност по новата митническа декларация може да е по-висока или по-ниска от първоначалната (провизорна) стойност.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Как следва да документира дружеството последващата промяна на стойността на стоките, за които е приложен режим на отложено начисляване на данък при внос?
С оглед изложеното в писмото и относимите нормативни разпоредби, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище по направеното запитване:
Съгласно чл. 167а от ЗДДС отложено начисляване на данък при внос може да се прилага от лице, което към датата на вноса отговаря едновременно на следните условия:
1. извършва внос на стоки, посочени в приложение № 3;
2. всяка стока, декларирана в митническия документ за внос, е с митническа стойност, равна на или по-голяма от 50 000 лв.;
3. регистрирано е на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1 не по-малко от 6 месеца преди извършване на вноса;
4. няма изискуеми и неизплатени публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите.
Правото на отложено начисляване на данъка при внос се упражнява като лицето декларира това обстоятелство в подадения митнически документ за внос. В този случай митническите органи служебно проверяват изпълнението на изискванията на чл. 167а от ЗДДС. Ако лицето е изпълнило условията на чл. 167а от същия закон, съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 5 от ЗДДС (в сила от 01.07.2019 г.), независимо от чл. 56, начисляването на данъка при внос по чл. 16 от закона може да се извърши от вносителя. Вносителят начислява данъка за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 54, върху данъчна основа, определена по реда на чл. 55, с протокол, като:
1. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;
2. посочи митническия документ за внос и отрази размера на данъка в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗДДС данъчното събитие при внос на стоки възниква и данъкът става изискуем на датата, на която възниква задължението за заплащане на вносни мита на територията на страната или би следвало да възникне, включително когато задължение не съществува или размерът му е нула.
Доколкото в запитването е уточнено, че при осъществяване на внос на стоки, за който дружеството е упражнило правото на отложено начисляване на данъка при внос, първоначално изготвя опростена митническа декларация, приложение намира чл. 166 от Регламент № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (Регламент № 952/2013), съгласно който митническите органи могат да приемат лице да постави стоките под митнически режим въз основа на опростена декларация, която може да не съдържа някои от изискваните данни, посочени в член 162, или придружаващите документи, посочени в член 163. Към датата на осъществяване на внос, документиран с опростена митническа декларация, и при изпълнение на изискванията на чл. 167а от ЗДДС, за дружеството възниква задължение за начисляване на данъка с издаването на протокол по чл. 117 от ЗДДС и отразяването му в отчетните регистри.
Впоследствие, при издаването на допълнителната/окончателната декларация, в съответствие с чл. 167 от Регламент № 952/2013, при отклонение на нейната митническа стойност от посочената митническа стойност в опростената декларация, за дружеството възниква задължение за корекция на дължимия данък.
Съгласно чл. 117, ал. 4 от ЗДДС при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издаден протокол, лицето издава нов протокол, който задължително съдържа:
1. номера и датата на първоначалния протокол, издаден за доставката;
2. основанието за издаване на новия протокол;
3. увеличението/намалението на данъчната основа;
4. увеличението/намалението на данъка.
Протоколът по ал. 4 се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която е възникнало съответното обстоятелство по тази алинея.
В конкретния случай, доколкото в запитването е уточнено, че окончателната стойност по новата (окончателна/допълнителна) митническа декларация може да е по-висока или по-ниска от първоначалната (провизорна) стойност по опростената декларация, към датата на издаване на допълнителната декларация за дружеството възниква задължение да издаде нов протокол за корекция на дължимия данък при внос, по реда и срока на чл. 117, ал. 4 и 5 от ЗДДС и отразяването му в отчетните регистри.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
(ПЛАМЕН ДИМИТРОВ)

5/5

Вашият коментар