Документиране, начисляване и отразяване в отчетните регистри покупко-продажбата на стока по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Документиране, начисляване и отразяване в отчетните регистри покупко-продажбата на стока по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-164 от 03.07.2019 г., относно документиране, начисляване и отразяване в отчетните регистри покупко-продажбата на стока по реда на Закона за данък върху добавената стойност.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува стоки /кафе/ от хърватска фирма, регистрирана за целите на ДДС в Хърватска. Стоката, която продава хърватската фирма се произвежда в един от заводите им в Сърбия и се товари там. Стоката се транспортира до митнически склад в България, но не се обмитява и продължава транзитно до Швейцария. Издадена е митническа декларация в България, в която като изпращач е записана българската фирма, а за получател швейцарската фирма. Клиент на българската фирма е косовска фирма, която продава стоката на фирма, получател от Швейцария. Закупената стока е с произход Сърбия. Българската фирма получава от доставчика си /хърватската фирма/ фактура, в която не е начислен ДДС. Фактурата за транспорт на стоката е издадена на косовската фирма, която е клиент на българската фирма.
Зададени са следните въпроси:
1. Как следва да се оформи документално доставката на стока към нейния краен получател, който е извън Европейския съюз, и с какви документи следва да разполага българската фирма?
2. Следва ли българската фирма да начислява ДДС във фактурата, която издава на своя контрагент от Косово, и ако не следва да начислява такъв, кое е основанието от приложимото законодателство – ЗДДС?
3. Къде се отразяват данните в дневниците за покупки и продажби в справката- декларация по ЗДДС за съответния период?
Изложената фактическа обстановка в запитването не е достатъчна и изчерпателна, за да се изрази становище по конкретизираните въпроси, също така липсват документи, като митническа декларация, фактури и др. съпътстващи доставките документи.
Предвид това и с оглед разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК, която регламентира случаите, в които задълженото лице действа съобразно писмени указания от орган по приходите, изразеното от НАП становище има само принципен характер и не обвързва приходната администрация, доколкото при осъществяване на последващ контрол се установят факти и обстоятелства, които биха поставили под съмнение правилността на извършените от дружеството действия.
Първи и втори въпрос: В конкретния случай липсва подробна информация във връзка с казуса, но е възможно да е приложима нормата на чл. 32 от ЗДДС.
Съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка с нулева ставка е доставката на необщностни стоки, с изключение на посочените в приложение № 1, за които са налице обстоятелствата по чл. 16, ал. 5.
За да се приложи нулева ставка на данъка на основание разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от ЗДДС е необходимо да са изпълнени две условия по отношение предмета на доставката – стоката да е в съответния режим, описан в чл. 16, ал. 5 от ЗДДС, и да не е сред посочените стоки в Приложение № 1 от същия закон.
По силата на чл. 16, ал. 5 от ЗДДС, когато при въвеждане на територията на страната стоките са получили статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или свободен склад, или под митнически режими- митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от митни сборове, външен транзит, вносът се смята за осъществен, когато стоките престанат да бъдат под съответния режим на територията на страната.
В Приложение № 1 към чл. 32, ал. 1 от ЗДДС под кодове по Комбинирана номенклатура на Република България 0901 11 00 и 0901 12 00 попада кафе непечено.
В разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от ППЗДДС се пояснява документирането на такава доставка. За доказване на доставка по чл. 32, ал. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната, доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. митнически документи, удостоверяващи, че стоката е несъюзна;
2. митнически документи, от които е видно, че към датата, на която данъкът за доставката става изискуем, стоките са със статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или под митнически режими – митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от вносни мита, външен транзит;
3. фактура за доставката.
При условие, че е приложима нулева ставка на данъка /кафето, което доставяте не попада в Приложение № 1 към чл. 32, ал. 1 от ЗДДС/ в издадената от Вас фактура, като основание за прилагане на нулева ставка следва да се посочи чл. 32 от ЗДДС.
В случай, че не е налице основание за прилагането на нулева ставка /кафето попада в Приложение № 1 към чл. 32, ал. 1 от ЗДДС/, за доставката на стоката ще е приложима ставката от 20% съгласно чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.
Трети въпрос: При условие, че за извършената от Вас доставка на стоки е приложим чл. 32 от ЗДДС, т.е. е налице облагаема доставка с нулева ставка на данъка, същата следва да намери отражение в колона 19 на дневника за продажбите – данъчна основа на доставките със ставка 0% по глава трета, като се попълва и общата информация за доставката в колони от 1 до 8. В справката-декларация по ЗДДС данъчната основа на тази доставка следва да намери отражение в клетка 14 – данъчна основа на доставките по глава трета.
Ако извършената от Вас доставка на стоки е облагаема с 20% ставка на данъка, същата следва да намери отражение в колони 9 – 12, като се попълва и общата информация за доставката в колони от 1 до 8. В справката-декларация по ЗДДС доставката следва да се отрази в кл. 11 и кл. 21.
Издадената фактура от хърватския доставчик не представлява данъчен документ по смисъла на чл. 112 от ЗДДС, поради което не следва да намери отражение в дневника за покупки, съответно в справката-декларация.

5/5

Вашият коментар