fbpx

Документиране продажбата на апартамент по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Документиране продажбата на апартамент по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП .. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-160/ 09.06.2021 г., относно документирането продажбата на апартамент по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество притежава построена многофамилна жилищна сграда, въведена в експлоатация. Предстои продажба на апартамент, като договорената сума по сделката е преведена изцяло и авансово от лицето Г.Т., за което е издадена фактура за аванс.
При изповядването на сделката нотариалният акт ще е на лицата Г.Т. и С.Т., които са съпруг и съпруга.
Във връзка с гореизложеното, сте поставили следния въпрос:
След като в нотариалният акт ще са записани като купувачи две физически лица, как следва да се издаде окончателната фактура по сделката: да се издаде фактура на името на лицето Г.Т. от чието име е преведена и авансовата сума или трябва да се издаде кредитно известие за 50 % от аванса, две фактури за двете физически лица с по 50 % от стойността по сделката и протокол за прихващане на плащанията?
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването и приложимото законодателство в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
Документирането на доставките е регламентирано с текстовете на Глава единадесета от ЗДДС.
По смисъла на чл. 11, ал. 1 от закона, доставчик е лицето, което извършва доставката на стоката или услугата, а получател по смисъла на ал. 2 от същата правна разпоредба е лицето, което получава стоката или услугата.
Съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗДДС, данъчно събитие е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчно задължени по този закон лица, вътреобщностното придобиване, както и вносът на стоки по чл. 16. По смисъла на чл. 25, ал. 2 от ЗДДС, данъчно събитие възниква на датата, на която е прехвърлено правото на собственост върху стоката или друго вещно право, както и всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, или на датата, на която услугата е извършена. Съгласно ал. 7 от същия член на ЗДДС, когато преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2 се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, каквото е и настоящия случай, данъкът става изискуем при получаване на плащането (за размера на плащането).
Предвид посоченото в запитването, към датата на прехвърлянето на собствеността върху недвижимия имот с нотариален акт ще е налице доставка по чл. 25, ал. 2 от ЗДДС, по която получатели са две физически лица, които придобиват имота по време на брака (вписани в нотариалния акт), за която по-рано е настъпило данъчното събитие – авансово плащане и е възникнало основание за издаване на фактура съгласно чл.113, ал. 4 от ЗДДС.
Доставчикът, при издаване на фактура по чл.114, ал. 1 от материалния закон към датата на данъчното събитие (по-конкретно в т. 7 от същата), следва да посочи имената и адреса на получателя по доставката. Тъй като в конкретния случай в нотариалния акт са вписани като купувачи две лица, то следва да се издадат два данъчни документа.
По отношение размера на данъчната основа по доставката към двете физически лица, обръщам внимание на разпоредбите на чл. 18, ал. 1 от Семейния кодекс (СК). Съгласно същия, правно съществуващите режими на имуществени отношения между съпрузите могат да бъдат: законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим. На основание чл. 21, ал. 1 от СК, при законовия режим на съпружеска имуществена общност, вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Доколкото в запитването не сте посочили под какъв режим двете физически лица придобиват съответното недвижимо имущество, при определянето на данъчната основа по доставките, следва да се съобразите с гореизложените разпоредби на СК.
На основание гореизложеното, обстоятелството, че цената на имота е преведена авансово изцяло от единия съпруг и за което има издадена фактура, не е релевантен към въпроса за определянето на данъчната основа на доставката към всеки един от съпрузите.
Предвид обстоятелството, че получатели по доставката са двамата съпрузи, би следвало към издадената вече фактура за платен аванс да бъде издадено кредитно известие за частта, съразмерна на частта, отговаряща на данъчната основа по доставката към другия съпруг.
По отношение счетоводното отчитане на разчетите по вземанията от получателите по доставката и по-конкретно, по отношение на възможността за издаване на протокол за прихващане, Националната агенция за приходите не е компетентна да изрази становище.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Отчитане на приходи и прилагане на чл. 73 от ЗДДФЛ

ЗДДФЛ – чл. 73; чл. 13, ал. 2;Относно: Отчитане на приходи и прилагане на чл. 73 от ЗДДФЛ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО …,Във връзка с постъпило запитване вх. № …/21.03.2015 г.в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. …, препратено от ЦУ на НАП с Изх. № …/19.03.2015 г., Ви уведомявам за следното:От представената фактическа обстановка става

ЗДДС, чл.74,ЗДДС, чл.117

. 24-34-279Дата: 09.02.2009 год. ЗДДС, чл. 74; ЗДДС, чл. 117. Относно : Правото на данъчен кредит по реда на чл.74 от ЗДДСПо повод Ваше запитване , препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-34- 279 / 22.12.2008 г., изразявам следното становище:I. В писмото си сте изложили следната фактическа обстановка:В запитването е посочено,

извършване на ремонт на нает актив и право на приспадане на данъчен кредит, във връзка с извършения ремонт

2_886/26.03.2008 г.ЗДДСчл.9, ал.2, т.4 ичл.70, ал.3, т.2 и т.3 Относно: извършване на ремонт на нает актив и право на приспадане на данъчен кредит, във връзка с извършения ремонтПостъпило е запитване, в което посочвате, че сте наели микробус с места 8+1 за превозване на смените на работниците, като договорът Ви за наем е за 4 години.

Издаване на Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ и удържане на осигурителни вноски на външен експерт по сключен граждански договор.

.04-11-9Дата:18.01.2011 год.ЗДДФЛ, чл. 43;ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 4;КСО, чл. 4;ЗЗО, чл. 40, ал.1.ОТНОСНО: Издаване на „Сметка за изплатени суми“ по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ и удържане на осигурителни вноски на външен експерт по сключен граждански договор.По повод Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите с вх. № 04-11-9 от 15.12.2010 г., Ви

приложението на чл.96, ал.2 от ЗДДС

№ 364/15.05.2017г. ЗДДС; чл.96, ал.2 ОТНОСНО: приложението на чл.96, ал.2 от ЗДДС В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № …., в което е изложена следната фактическа обстановка:В края на месец юли 2017г. предстои да получите еднократно сума по договор за посредничество, която след приспадане на необходимо

Становище на НАП с Изх. №53-00-227 от 10.12.2018 г.

Изх. №53-00-22710.12.2018 г.чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.№53-00-227/23.11.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Основната дейност на ЕООД е оттдаване на превозни средства на лизинг в

Прилагане на данъчната ставка при продажба на стокови наличности от внос, които са били предмет на освободен доставка по отменения ЗДДС

Изх. № 26-O-5……………..Дата: .…………… .2008 г.Относно: Прилагане на данъчната ставка при продажба на стокови наличности от внос, които са били предмет на освободен доставка по отменения ЗДДСУважаема г-жо ………………,По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 26-0-5/ 26.01.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:С отмяната на ЗДДС(в сила до 31.12.2006]’.. отм. с

вида на извършената доставка – доставка на услуга, свързана с корабостроителна дейност или доставка на стока – плавателен съд.

2_ 682-2/11.06.2013г.ЗДДС чл.31, чл.17, ал.2 Доставката на кораба е част от реализацията на проект “…………….”, включен в оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г. Агенцията счита, че т.к. не е ДЗЛ, ДДСe допустим разход по проекта и е включен в безвъзмездната финансова помощ.Видно от запитването в рамките на същият проект агенцията ще осъществява и други доставки –

Scroll to Top