допълнение към писмо изх. № 24-34-59/24.06.2010 г. на ЦУ на НАП

Изх. №24-34-59
Дата: 08.12.2010 год.
ЗКПО, чл. 10;
ДР на ЗКПО, § 1, т. 33.
Относно: допълнение към писмо Изх. № 24-34-59/24.06.2010 г. на ЦУ на НАП
В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване с вх. № 24-34-59/27.09.2010 г., адресирано и до Дирекция „Данъчна политика“ при , с което изисквате допълнително разяснение, свързано със счетоводното отчитане и данъчното третиране на извършваните разходи за популяризиране на предлаганите от „…………“ АД продукти, стимулиране и увеличаване на продажбите във фирмените бензиностанции. Както е посочено в запитването Ви, дружеството провежда определени кампании, които са свързани с извършването на допълнителни разходи. По-конкретно, на клиентите, заредили определено количество гориво, се предоставя безплатно кафе, ароматизатор за колата, сандвич, течност за чистачки, измиване на автомобила и др.
Въпросът, който се нуждае от допълнително разяснение, е свързан със счетоводното отчитане на описаните стопански операции и съответно след изясняване на счетоводните правила, възниква отново въпросът за данъчното третиране по реда на ЗКПО.
Дирекция „Данъчна политика“ при , в чиито правомощия е изготвянето на отговори по такъв род въпроси, е изразила становище с писмо Изх. № 26-00-2353/16.11.2010 г., копие от което е изпратено в ЦУ на НАП.
В становището е посочено, че в счетоводен аспект при предоставянето на стоки на клиенти, в случай на закупуване на определено количество гориво, се формира счетоводен разход, който може да се представи в отчета за всеобхватния доход или в отделен отчет за дохода (когато се представя такъв) като себестойност на продажбите или друга разходна статия, в зависимост от икономическата същност на извършената стопанска операция. В този смисъл, размерът на приходите от продажби в отчета за всеобхватния доход не следва да се компенсира с така отчетения счетоводен разход, т.е приходите и разходите се представят отделно и в зависимост от възприетия праг на същественост за предприятието. Следователно за предоставените стоки и услуги на клиентите при покупка на гориво е налице счетоводен разход, който следва да бъде отчетен отделно от приходите във финансовия отчет на предприятието за отчетния период. По този начин ще бъдат спазени изискванията за некомпенсиране на приходи и разходи регламентирани в параграф 32 и 33 от Международен счетоводен стандарт 1 „Представяне на финансови отчети“ и ще бъде осигурена информация за ползвателите, която представя достоверно финансовото състояние, резултатите и паричните потоци на предприятието.
Въз основа на това, в допълнение към писмо наш Изх. № 24-34-59/24.06.2010 г., изразявам следното становище:
Отново потвърждавам становището си, изразено в писмо Изх. № 24-34-59/24.06.2010 г., че въпросните разходи не следва да се третират като разходи за реклама по смисъла на § 1, т. 33 от ДР на ЗКПО. Тъй като в конкретния случай все пак се касае за разходи, целящи насърчаване на продажбите във фирмените бензиностанции и в този смисъл те са свързани с дейността на дружеството и доколкото тези разходи са документално обосновани съгласно изискванията на чл. 10 от ЗКПО и се извършват в обичайни за този вид дейност размери, същите следва да бъдат признати за данъчни цели.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *