прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с проекти, финансирани по програма ИСПА.

Изх. №26-П-27
Дата: 29.06.2009 год.
ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. 7
Относно: прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с проекти, финансирани по програма ИСПА.
По повод Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-П-27/16.04.2009г., изразявам следното становище:
Според изложената в запитването фактическа обстановка между Министерство на околната среда и водите (МОСВ), в качеството му на възложител и координиращ орган и „………………..“ ЛТД – …………, в качеството му на консултант и изпълнител са сключени няколко договора, които са финансирани със средства по програма ИСПА на ЕО. Изпълнението на договорите в последствие е възложено на „………………… …………“ ЛТД – клон България. Правната рамка на подписаните договори се определя от Рамковото споразумение между ЕО и Република България за съдействие по програма ФАР (обн. ДВ бр. 52/06.06.2003 г.). Посочили сте, че предмет на възложените консултантски дейности по договорите е „техническо сътрудничество“ по смисъла на чл. 8 от Приложение А от Рамковото споразумение между ЕО и България за съдействие по програма ФАР. За изпълнението на подписаните договори „…………… …………“ ползва услугите на външни експерти, които според общите условия на договорите се квалифицират на ключови и не ключови. Според описаната фактическа ситуация ключовите експерти са изброени поименно в договора, като услугите им се одобряват от възложителя. В тази връзка поставяте следните въпроси:
1.Попадат ли доходите на чуждестранните ключови експерти (във връзка с
дейността им по международни договори за техническо сътрудничество) в обсега на
чл. 13, т. 4 от Приложение А от Рамковото споразумение между ЕО и Р България за
съдействие по програма ФАР?
2.Следва ли да се облагат с данък доходите (респективно с данък върху
доходите на чуждестранни лица) в страната на получателя – Р България?
Безспорно в чл. 13, т. 4 на Споразумението е предвидено, че физическите и юридическите лица, включително и чуждестранният персонал на страните – членки на ЕО, които изпълняват договори за техническо сътрудничество, финансирани по линия на безвъзмездната помощ на ЕИО, ще бъдат освободени от данък върху печалбата и от данък върху доходите на физическите лица в страната на получателя.
На основание чл. 14, ал. З от ЗДДФЛ, доходите по глава шеста от закона се облагат с окончателен данък. В тази връзка, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ, възнагражденията за технически услуги, начислени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната се облагат с окончателен данък. По принцип, този данък се удържа от доходите на съответното чуждестранно физическо лице – получател на дохода, което фактически понася данъчната тежест. В повечето случаи, при облагането с окончателен данък по реда на чл. 37 от ЗДДФЛ, в т.ч. и за възнагражденията за технически услуги, платецът на дохода е задължен да удържа и внася данъка, но не той понася данъчната тежест. Иначе казано, освобождаването от окончателен данък не се отнася до платеца на дохода („…………. …………..“ – в качеството му на изпълнител по конкретния договор за техническо сътрудничество), а следва да се разглежда от гледна точка на чуждестранните физически лица – получатели на доходите. С оглед на това освободени от облагане с окончателен данък ще бъдат само доходите на чуждестранните лица, които са страна и изпълнители по договори за техническо сътрудничество,финансирани по линия на безвъзмездната помощ на ЕИО. Извън тази хипотеза, „……………… ……….“ се явява платец на облагаеми с окончателен данък доходи чуждестранни лица, ще следва да удържа и внася този данък по реда на ЗДДФЛ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *