Допълнение към писмо наш изх. № М-26-С-503#3/15.10.2019 г. във връзка с прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-26-С-503#4
Дата: 17.10.2019 год.
ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 11

ОТНОСНО: Допълнение към писмо наш изх. № М-26-С-503#3/15.10.2019 г. във връзка с прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с отговор по Ваше писмено запитване, изпратен по електронна поща с изх. № М-26-С-503#3/15.10.2019 г. на Централно управление на Националната агенция за приходите Ви уведомявам за следното:

Със Закон за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, обнародван в „Държавен вестник“ бр. 79 от 08.10.2019 г. е направено допълнение в текста на чл. 24, ал. 1, т. 11 от ЗДДФЛ, като след думата „раждане“ е добавено „или осиновяване“. Тъй като в нормативния акт не е определен друг срок, на основание чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България, същият влиза в сила три дни след обнародването му, т.е. от 12.10.2019 г. След тази дата, на основание чл. 24, ал. 2, т. 11 от ЗДДФЛ, в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включва „стойността на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството – общо до 2400 лв.”.
В тази връзка следва да имате предвид, че ако помощта за осиновяване на дете е изплатена на Вашата служителка след тази дата и отговаря на останалите условия, регламентирани в чл. 24, ал. 2, т. 11 от ЗДДФЛ, разгледани в първото писмо (№ М-26-С-503#3/15.10.2019 г.), сумата не следва да се включва в облагаемия доход на лицето за съответния месец.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар