допълнителни действия във връзка с анализ на съдебната практика по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за периода – 01.01.2016 г. до 28.02.2018 г., изготвен от дирекция ОДОП …. със Заповед №ЗЦУ-305/08.03.2018 г. на изпълнителния директор на НАП

Изх. № 23-39-48#3
Дата: 27.07.2018 год.
ДОПК, чл. 121, ал. 3;
ДОПК, чл. 128;
ЗЗД, чл. 51, ал. 1;
ЗЗД, чл. 84.

ОТНОСНО: допълнителни действия във връзка с анализ на съдебната практика по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за периода – 01.01.2016 г. до 28.02.2018 г., изготвен от дирекция ОДОП …. със Заповед №ЗЦУ-305/08.03.2018 г. на изпълнителния директор на НАП

В изпълнение на Заповед №ЗЦУ-305/08.03.2018 г. на изпълнителния директор на НАП екип на дирекция ОДОП …… изготви анализ на съдебната практика по присъждане на обезщетения по реда на ЗОДОВ във връзка с актове и действия на органите по приходите. Анализът се базира на предварително получена информация от всички териториални дирекции на НАП относно образуваните съдебни производства по ЗОДОВ и обхваща периода от 01.01.2016 г. до 28.02.2018 г.
В анализа е предложено да се проследи резултатът от обжалването на решение №842/13.02.2018 г. по а.д. 12774/ 2017 г. на Административен съд – София град (АССГ) и на решение №1424/06.03.2018 г. по а.д. № 12765/ 2017 г. на АССГ, срещу които са подадени касационни жалби от НАП. По силата на проведеното по административен ред оспорване на действията по обезпечаване на доказателства, наложени по чл. 121а, ал. 3 от ДОПК и забрана за разпореждане на стоката до представяне на органите по приходите обезпечение в пари, представляващо 30% от пазарната стойност на стоката, същото е внесено в посочения срок от 72 часа след приключване на проверката. След като жалбата е уважена и действията са отменени от директора на ТД на НАП, парите не са възстановени незабавно, а едва след половин година и то след депозирано изрично искане в посочения смисъл от страна на лицето, което съгласно писмата с указания на ЦУ на НАП с изх. № М-24-31-43 от 17.12.2014 г. и 03.02.2016 г. е предпоставка за тяхното възстановяване. В писмата е указано, че тъй като предоставеното обезпечение макар и в пари не представлява плащане към бюджета, а е предоставяне във владение на фиска на определена парична сума, която да послужи за удовлетворяване на евентуални претенции за неплатени в срок публични задължения, за освобождаване на обезпечението не е приложим редът за прихващане и възстановяване, уреден в чл. 128 и сл. от ДОПК. В тези случаи се прилагат правилата на ЗЗД, което означава, че по силата на чл. 84 от същия закон НАП ще изпадне в забава само след изрична покана от кредитора. В горепосочения смисъл са и възраженията на процесуалните представители на НАП в отговора на исковата молба по предявения иск за обезвреда по чл. 1 от ЗОДОВ. Съставите на АССГ категорично не възприемат тези доводи с аргумента, че в процесния случай не се касае за възникване на изискуемостта на едно облигационно задължение, чийто източник е договор, който да обуслови позоваване на чл. 84, ал. 2 от ЗЗД, така че длъжникът да изпада в забава, след като бъде поканен от кредитора. Съдът счита, че лансираната теза би довела до извода, че деликвентът се освобождава от отговорност за причинените вреди за периода от осъществяване на вредоносното деяние до момента на обективиране на претенцията за обезвреда, като игнорира принципа на пълна обезвреда на вредите, причинени от непозволено увреждане, установен в нормата на чл. 51, ал. 1 от ЗЗД и по тази причина присъжда претендираната обезвреда, съизмерима със законната лихва за периода от отмяната на действията по обезпечение на доказателствата до изплащане на сумата.
Предвид изложеното е необходимо да се проследи резултатът от обжалването на решение №842/13.02.2018 г. по а.д. 12774/ 2017 г. на Административен съд – София град (АССГ) и на решение №1424/06.03.2018 г. по а.д. № 12765/ 2017 г. на АССГ, срещу които са подадени касационни жалби от НАП относно реда за освобождаване на внесени суми като обезпечение за доказателства, наложени по чл. 121а, ал. 3 от ДОПК, както и период на дължимост на лихвата.
За влезлите в сила съдебни решения своевременно следва да се уведоми ЦУ на НАП.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА нап:
/АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/

5/5

Вашият коментар