Допълнително възнаграждение за постигнати резултати, изплащани на педагогическия персонал в звената от системата на народната просвета

КСО: чл.5, ал. 4; чл. 6, ал. 2 и 3;
НЕВДПОВ: чл. 3, ал. 1;
Наредба № Н-8/2005г.: чл. 3, ал. 1, т. 1; чл. 3, ал. 3, т. 1; чл. 2, ал. 3 и 4;
ЗДДФЛ: чл. 11 и чл. 24;

ОТНОСНО: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати, изплащани на педагогическия персонал в звената от системата на народната просвета

В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” П с вх. № ………../24.04.2019 г., Ви уведомявам за следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Във връзка с изплатено допълнително възнаграждение, по чл. 24 от Наредба № 4/200.04.2017 г. на министъра на образованието и науката, на педагогическите специалисти, имате издадено от НОИ задължително предписание № ЗД-1-00-0/10.04.2019 г. за коригиране на информацията, подадена с декларация обр. № 1 за периода 15.09.2016 г. – 31.10.2018 г. Според предписанието изплатеното допълнително възнаграждение следва да се включи в осигурителния доход за месеците, през които е полаган трудът, вместо в месеците, през които е изплащано, като се разпредели съобразно отработените дни. В тази връзка поставяте следните въпроси:
1. Необходимо ли е да се прави преизчисляване на фишовете на лицата, които в месеците на изплащане на сумите за диференцирано заплащане не са достигнали максималния осигурителен доход, като се има предвид, че на годишна база вноските за осигуряване няма да се променят?
2. Необходимо ли е да се подава декларация обр. № 6 за периода, за който ще се преизчисляват фишовете от м.09.2016 г. до м. 08.2017 г., и ако да, как да се процедира за минал период, като се има предвид факта, че сега НПГВМ „ИП“ е държавно училище с централизирано внасяне на осигурителните вноски и ДОД, а за периода от 01.08.2016 г. до 01.09.2017 г. е била Общинско училище, което е имало задължение да подава декларация образец № 6?
3. Да се преиздават ли служебните бележки свързани с ДОД за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. в случаите когато се получи разлика? В тези случаи лицата следва ли да подават нови годишни данъчни декларации за тези години и ако да, това ще носи ли някакви санкции за тях?
При така представената фактическа обстановка и с оглед действащите разпоредби по осигурителното и данъчно законодателство, изразявам следното становище:
По прилагане на осигурителното законодателство:
Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност (чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)).
За работниците и служителите – осигурителните вноски се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход (чл. 6, ал. 3 от КСО).
Разпоредбите на КСО, по отношение елементите на осигурителния доход, са определени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ).
Съгласно чл. 3, ал. 1 от НЕВДПОВ осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от КСО и други доходи от трудова дейност на осигурения през календарната година, и не може да бъде по-голям от сбора на максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година поотделно за всеки един от месеците на годината. С изречение последно от разпоредбата е регламентирано, че възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен.
Следователно, възнаграждението за допълнително материално стимулиране, изплатено по реда на чл. 24 от Наредба № 4, формира осигурителен доход, отнасящ се за месеците, в които е полаган трудът, и не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. В случая, допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати се отнася за положения труд за периода от 15.09.2016 г. до 14.09.2018 г.
На основание чл. 5, ал. 4 от КСО, осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в НАП данни (декларации) за:
– осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ (ГВРС), дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване (чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО);
– сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „ГВРС“ и данъка по ЗДДФЛ (чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО).
Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на декларациите по чл. 5, ал. 4 от КСО се определят с наредба, издадена от министъра на финансите съгласувано с управителя на НОИ. Данните по ал. 4 се използват за изчисляване и отпускане на пенсиите, паричните обезщетения и помощите. (чл. 5, ал. 6 от КСО).
Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-8/2005 г., декларация образец №1 се подава в съответната компетентна ТД на НАП:
1. от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец:
а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, включително и при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;
б) до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът; в сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл. 7, ал. 12, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО.
Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – едновременно с подаване на декларация образец № 1 (чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-8/2005 г.).
Съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредба № Н-8/2005 г. декларацията по ал. 2 (декларация образец № 6) не се подава от задължените лица за периодите, през които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски, включително и за месеците, в които е започнало или е прекратено прилагането на схемата.
Всяко от декларираните месечни задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване и вноски за фонд „ГВРС“ с декларация образец № 6 трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд „ГВРС“ от подадените декларация/и образец № 1 (чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-8/2005 г.).
В разпоредбата на чл. 6а е предвидена възможност за коригиране /заличаване на декларации образец № 1 и образец № 6. Според чл. 6а, ал. 5 от наредбата декларации по ал. 1 (декларации образец № 1) не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности. Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране на данни водят до увеличаване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд „ГВРС“, осигурителите подават едновременно и декларация образец № 6 за увеличаване размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4 (чл. 6а, ал. 12 от наредбата).
С оглед изложеното и във връзка с издадените задължителни предписания от НОИ, е необходимо да коригирате подадените от Вас данни за съответните месеци за периода от 09.2015 г. до 08.2018 г. с декларации образец № 1, за всички лица, на които е изплащано допълнително възнаграждение въз основа на направени корекции в разплащателните ведомости /фишовете им за заплати за месеците в които са получили и за месеците за които се отнасят горепосочените суми/, след като разпределите възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, за отработените дни, през които трудът е положен, съответно, да подадете нови декларации образец № 6, само за увеличения размер на задължението по месеци, при спазване изискванията на чл. 2, ал. 4 и чл. 6а от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. Декларация образец № 6 не следва да подавате само за периодите, през които за училището се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски.
По прилагане на данъчното законодателство:
Съгласно нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2 на чл. 24 от ЗДДФЛ
Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа.
Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина.
Размерът на дължимия данък се определя, като месечната данъчна основа се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
Данъкът се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.
При поискване от лицето работодателят издава служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Когато служебната бележка се издава от работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя към 31 декември на данъчната година, се посочва и данъкът, удържан или възстановен на лицето при определяне на годишния размер на данъка по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл. 11 от закона, ако не е предвидено друго, доходът се смята за придобит на датата на:
1. плащането – при плащане в брой;
2. заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
3. получаването на престацията – за непаричен доход.
В годишната данъчна декларация се декларират всички придобити по смисъла на чл. 11 от ЗДДФЛ през данъчната година облагаеми доходи.
Следователно, ако като работодател сте спазили гореизложените изисквания на закона не се налага издаване на нова служебна бележка на съответните служители и съответно корекция на подаваната от тях годишна данъчна декларация.
Корекциите, които ще извършите на декларация образец № 1 и декларация образец № 6, не следва да водят до промяна на облагаемия доход придобит през съответната година.

5/5

Вашият коментар