ДОПК, чл.107,ДОПК, чл.106

1_11/30.09.2010 г.
ДОПК, чл.106 и чл.107
По повод Ваше запитване с вх.№ ………2010 г., Дирекция „ОУИ” гр……..препратено от ТД на НАП ……..- офис …….., изразявамеследното принципно становище:
В компетенциите на Дирекция ОУИ отдел „ДОП” при Националната агенция за приходи е изготвяне отговори на запитвания по данъчното и осигурителното законодателство имащиметодологичен характер.В случая изготвяне на становищепо възникнал казус, описан в констативен протокол за извършена проверкавъв връзка със заверка на осигурителна книжка издаден на 01.09.2010г. от Национален осигурителен институт – Районно Управление”Социално осигуряване „ гр. ……..не е от компетентността на НАП.
Съгласно Данъчно осигурителен процесуален кодекс /ДОПК / задълженията на лицата за данъци и задължителни осигурителни вноски подлежат на предварително установяване и на установяванепосредством извършване на ревизия.Промяната на декларираните от лицата задълженияможе да бъде извършен чрез един от двата цитирани способа.
Предварително установяване на задълженията се извършва с издаване на акт за установяване на задължения по декларация, издаден на основание чл.106 и чл.107 от ДОПК и акт заустановяване на задължения по декларация, издаденна основание чл.107 от ДОПК.
Независимо от издаването на акта по чл. 106 и чл.107 от ДОПК , включително когато е обжалван,задължениятаза данъка или зазадължителните осигурителни вноски подлежат на установяване чрез извършване на ревизия.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »