ДОПК, чл.126,ЗДДФЛ, чл.50

2_1275-1/02.06.2009
ДОПК, чл.126
ЗН, чл.48, чл.60

Отправили степисмено запитванедоДирекция „ОУИ”- свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /, в която излагате следната фактическа обстановка:
От името на починало лице на …….03.2009 г. е подадена от наследникданъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2008 г.. В декларацията са посочени доходи по извънтрудови правоотношения с годишна данъчна основа ….. лв. и авансово удържан данък ….. лева. Посочено е ползване на облекчение за намалена работоспособност в размер на …….лева и надвнесен данък ….. лева и банкова сметкана наследника за възстановяване на данъка. Към запитването са приложение Акт за смърт, удостоверение за наследнице, Експертнорешение на ТЕЛК
Поставили сте следните въпроси:
-По какъв начин да се удостовери обстоятелството, дали наследниците са приели имуществото;
-Налице ли е основание наследник да подаваданъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от името на починалото лице;
-Поражда ли правни последици подадената декларация и същата има ли силата на Исканеза прихващане иили възстановяване по смисъла на чл.129, ал.1 от ДОПК;
-Следва ли установяването на наличие на основанията за възстановяванеза възстановяване или прихващане на недължимо платенданък да се извърши единствено чрез извършване на ревизия по реда на чл.126 от ДОПК;
-В случай, че е налице основание за възстановяване или прихващане на недължимо внесен данък с проверка, на всеки един наследник ли следва да се издаде отделен АПВ, съобразно делът му, определен в ЗН.
Съгласно чл. 48 от Закона за наследството (ЗН), наследството се придобива с приемането му. Приемането може да стане с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството, както и когато наследникът извърши действие, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството, или когато укрие наследствено имущество.
Съгласно чл. 30, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.
Следователно, в случай, че наследниците са приели имуществото, те наследяват и правото да претендират възстановяване на сумите, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от Националната агенция за приходите. Такива са и сумите, произтичащи от надвнесен данък по чл.48 от ЗДДФЛ, ако наследниците са приели наследството.
Чл.3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/ определя като данъчно задължени лицаместните физически лица, които са носители назадължението за данъци по този закон.
Годишната данъчна декларация съгласно чл.50от ЗДДФЛ се подава от местните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон по аргумент от чл.3 на същия закон, поради което, липсва правно основание и възможност, наследниците на починалото лице да подават от негово име годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за резултата от осъществяваната от него стопанска и трудовадейност през 2008 г..
Прихващането или възстановяването може да се извърши по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето, в сроковете визирани в чл.129, ал.1 от ДОПК. Подадената декларация от наследниците на починалото лице не поражда правни последици, т.к. липсва нормативно основание за подаването й. Същата не може да се приеме и катоИскане за прихващане и възстановяване, предвид наличие наодобренсъс Заповед на Изпълнителния директор на НАП образец. В хода на проверка не могат да се установяват задължения за данъци, съответно суми за възстановяване при наличие на описаните обстоятелства.
Както отбелязахмепроизводствотоможе да започне и служебно по инициатива на органите по приходите, аподаденият формуляр на декларация, да се счете зауведомяване за евентуално наличие на тези обстоятелства. Органите по приходите от компетентнатаТД на НАП, определена по последен адрес от наследодателя, следва да установятналичие на основанията за възстановяване и прихващане на недължимо платения данък чрез извършване на ревизия по реда на чл.126 от ДОПК. Единствено в ревизионното производство, може да се установи наличието на претендираното обстоятелство, поради това че нямаме валидно подадена декларация с установен резултат за периода.
Съгласно чл.60, ал.1 от Закона за наследството за задълженията на наследодателя наследници отговарят не солидарно, а лично, в зависимост от размера на наследствените дялове, освен в случаите, когатонаследството е прието по опис и отговарят само до размера на полученото имущество.С оглед на това задълженията и сумите подлежащи на възстановяванесе определят в зависимост от наследствените им дялове, определени съобразноразпоредбите начл.5 –чл.9 от ЗН. Когато починалият не е оставил деца или други низходящи, наследяват по равно родителите/чл.6 от ЗН/.

Оценете статията

Вашият коментар