ДОПК, чл.128

1000София, бул. “Княз Дондуков” № 52Телефон: (02) 98591Факс: (02) 9870827Изх. № 94-И-95
София 19.06.2006
ДО
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
КОПИЕ :……………
Приложена, изпращаме Ви по компетентност молбата на …….., ….. и ……. и …… за прихващане на надвнесена сума за такса за битови отпадъци за 2005 г. със задълженията имза такса за 2006 г за имот- земя и вила, намиращ се в гр. София, кв. Симеоново, ул. „Горска ела” № ……
По повод на произнасянето по молбата бихме желали да Ви напомним,чеприхващане на вземания на лицата от недължимо платени или събрани суми с техни задължения е допустимо, само ако задълженията са изискуеми. При липса на изискуеми задължения към момента на произнасянето по искането за прихващане, надвнесените суми следва да бъдат възстановени. На подателите на молбата в случая следва да се обясни редът и условията за прихващане и/или възстановяване на недължимо събраните суми от такса за битови отпадъци за 2005 г.
Приложение: съгласно текста.
ЗАМ.
С. МАРКОВ

Оценете статията

Вашият коментар