начисляването на данък върху добавената стойност към първоначалната цена за публична продан на описани в четири позиции недвижими имоти, собственикът на които е регистрирано по ЗДДС лице.

1013/05.07.2012
Чл.45, ал.1, 3 и 4 ЗДДС
В писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ………. с вх. № ………… сте поставили въпрос относно начисляването на данък върху добавената стойност към първоначалната цена за публична продан на описани в четири позиции недвижими имоти, собственикът на които е регистрирано по ЗДДС лице.
Приложените към запитването нотариални актове не съдържат данни, необходими за изготвяне на конкретен отговор по всяка от описаните позиции, с оглед на което становището ни по приложението на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закова за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/ има принципен характер.
На основание чл.12 от ЗДДС облагаема с данък върху добавената стойност е всяка доставка с място на изпълнение на територията на страната, свързана със земя, сгради, или части от сгради, за която в чл.45, ал.1, 3 и 4 от закона не е изрично посочено, че е освободена. В тази връзкапри публична продан на недвижим имот по реда на чл.131 от ЗДДС, когато собственикът на вещта е регистрирано по ЗДДС лице, съдебният изпълнител следва да начисли ДДС за доставките в следните относими към запитването случаи:
1.При публична продан на нови сгради или части от тях.
Съгласно дадената в §1, т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС дефиниция „нови сгради” са:
-които към датата, на която данъкът за доставкатаим е станал изискуем, са с етап на завършеност „груб строеж” или
-за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.
2. При публична продан на урегулиран поземлен имат по смисъла на ЗУТ, с изключение на прилежащ терен към сгради, които не са нови.
В ЗДДС липсва легална дефиниция на урегулиран поземлен имот, но според §1, т.11 от ЗУТ „урегулиран поземлен имот или урегулиран имот е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп до улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство”.
На основание чл.45, ал.3 от ЗДДС освободена доставка е доставката на сгради или части от тях, които не са нови, както и доставката на прилежащите им терени.
За целите на ЗДДС в тази категория попадат сгради, за които не са налице визираните в §1, т.5 от ДР на ЗДДС обстоятелства.
Според §1, т.6 от ДР на ЗДДС „прилежащ терен” е сумата от застроената площ по смисъла на Закона за устройство на територията и площта около застроената площ, определена на отстояние 3 метра от външните очертания на всякаот ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж на сградата в рамките на урегулирания поземлен имот.
В чл.45, ал.7 от ЗДДС е предвидена възможност при доставка на сгради или части от тях, които не са нови, както и при доставка на прилежащите им терени доставчикът да избере доставката да бъде облагаема. При публична продан по реда начл.131 от закона правото на избор се упражнява от собственика на вещта след покана от съдебния изпълнител. Когато до обявяване на проданта не постъпи писмено уведомление от собственика на вещта, доставката се счита за освободена.
При определяне на данъчния режим на сделките със сгради или части от сгради следва да вземе предвид и разпоредбата на чл.50, ал.1 от ЗДДС, съгласно която освободена от облагане с ДДС е доставката на стоки, които са използвани изцяло за извършване на освободени доставки по Глава четвърта от закона /напр. за здравни услуги/ и на това основание не е било упражнено право на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното придобиване. Посочената разпоредба би могла да намери приложение при публична продан на самостоятелни обекти от Медицински комплекс – Варна /позиция 3/, ако се установи, че обектите са част от нова сграда по смисъла на §1, 5 от ДР на ЗДДС, използвани са от длъжника за извършване на здравни услуги по чл.39 от ЗДДС т.е. за освободени доставки и на основание чл.70, ал.1, т.1 отЗДДС при придобиване на обектите право на приспадане на данъчен кредит за длъжника не е било налице, въпреки че са били изпълнени условията на чл.69 или 74 от закона.
Относно данъчното третиране на доставки, свързани със земя и сгради и вещни права върху тях по Закона за данъка върху добавената стойност в сила от 01.01.2007г. Изпълнителния директор на НАП е изразил становище с писмо Изх. № 91-00-261/04.09.2007г., което Ви изпращаме за сведение.

Оценете статията

Вашият коментар