ДОПК, чл.169, aл. 4,ЗМДТ, чл.4

2_103/28.01.2013 г.
ДОПК – чл.169, ал.4
ЗМДТ – чл.4
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Юридическо лице има деклариран товарен автомобил в МДТ Община Разград. Задължението за данък МПС за периода 2006 – 2012г. не е плащано. Няма издаван акт за установяване на задължението по чл.107, ал.3 от ДОПК.
През м.януари 2013г. задълженото лице заплаща по банков път част от задължението, като изрично посочва периода за който плаша, а именно – 01.01.2007г. – 31.12.2012г.
Въпросите, които се поставят са следните:
1.Следва ли да се погасят задълженията за периода посочен от задълженото лице или следва да се приложи чл.169, ал.4 от ДОПК и да бъде погасено задължението, на което срокът за плащане изтича най-рано, тоест да се погаси първо 2006г.?
2.При погасяването следва ли да погасим първо главниците за всички години и после лихвите или съответно за дадена година главница и лихва?
С оглед изложената в запитването фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Последователността на погасяванията на публичните вземания, каквито са вземанията за местни данъци предвид разпоредбата на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, се извършва по реда на чл. 169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Съгласно изменената алинея 4 на чл. 169 от ДОПК(Изм. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) когато длъжникът има няколко публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите, които не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, погасява се задължението, на което срокът за плащане изтича най-рано, освен ако в закон не е предвидено друго. Ако срокът за плащане на две или повече публични задължения изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно.
Видно от цитираната алинея тя е приложима единствено и само по отношение на публични задължения, установявани от НАП.
На основание чл.4, ал.1, във връзка с ал.3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Регламентираната в чл.4 от ЗМДТ компетентност на служителите от общинската администрация да установяват вземанията за местни данъци, изключва приложението на чл.169, ал.4 от ДОПК по отношение на този вид публични вземания, тъй като те не се установяват от НАП, а от съответната компетентна общинска администрация.
По отношение на тези публични вземания следва да се прилага реда на чл.169, ал.1, 2 и 3 от ДОПК съгласно които:” Публичните вземания се погасяват в следната последователност: главница, лихви, разноски. Разсрочените и отсрочените публични вземания се погасяват в последователност: главница, лихви, разноски. При наличие на няколко публични вземания, които длъжникът не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, той може да заяви кое от тях погасява пред съответния компетентен орган. Ако не е заявил това, те се погасяват съразмерно.

Оценете статията

Вашият коментар