ДОПК, чл.28,ДОПК, чл.32,ДОПК, чл.122

1_20-02-423/04.11.2010
чл.28, 32 и чл.122 от ДОПК
По повод Ваше запитване, постъпило в дирекция „ОУИ” – гр…………….. с вх.№ ………………….2010 г. изразявам следното становище:
Описана е следната фактическа обстановка: След две посещения на адреса за кореспонденция на физическо лице, което е регистриран едноличен търговец по повод връчване на заповед за ревизия не е открито лицето, нито упълномощено от него лице.
Поставен е въпрос: Може ли да се връчи заповедта за възлагане на ревизия по реда на чл.32 от ДОПК, допустимо ли е по същия ред да се връчи искане за представяне на документи и писмени обяснения, както и уведомление по чл.124 от ДОПК за извършване на ревизия при наличие на обстоятелство по чл.122, ал.1, т.6 от ДОПК?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададеният от Вас въпрос, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 28, ал.1, т.1 от ДОПК връчването на съобщения за физическите лица, регистрирани като еднолични търговци е на адресът за кореспонденция, който е адресът на управление, вписан в търговския регистър.
Видно от фактическата обстановка в запитването, със заповедта за ревизия е възложено да се определят задължения по ЗДДС, свързани с дейността на търговеца и не се установяват задължения за данъци на физическото лице.
Съгласно чл. 28, ал. 4 от ДОПК, при отсъствие за повече от 30 дни от адреса за кореспонденция законните представители на юридическите лица и едноличните търговци упълномощават лице, на което да се връчват съобщенията и другите актове. Тази норма не означава единствено, че следва да има такова упълномощаване, а и че за него следва да бъдат уведомени органите по приходите, за да могат при необходимост да осъществят контакт с представител на търговците. Следва да се има предвид, че съгласно чл.278 от ДОПК неизпълнението на това задължение, от страна на лицата, води до административнонаказателна отговорност.
В съответствие с принципите на обективност и право на защита, които органите по приходите са длъжни да осигурят на участниците в производството по ДОПК и предвид възможността за извършване на ревизията по реда на чл. 122 от ДОПК, ревизираното лице следва да бъде потърсено и на други известни на администрацията актуални към момента на връчването адреси, освен адреса на управление. Относно връчването следва да имате предвид указание № 91-00-321 от 08.11.2007г. на изпълнителния директор на НАП.