прилагането на чл.184 от ЗКПО

1_20-27-40/11.04.2008
ЗКПО,Чл.182, 188,189 от ЗКПО
Относно: прилагането на чл.184 от ЗКПО
Уважаеми господин
,
Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№
г. в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” –
, относно прилагането на чл.184 от ЗКПО, изразяваме следното становище.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка – фирмата отглежда и продава животни. Дейността се извършва в общ.
, обл.
– община с безработица, по – висока от средната за страната.Получила е следните субсидии:
2006 г- 44 800 лв. от ДФ Земеделие
2007 г- 13 386 лв. от ДФ Земеделие
Въпросът е:
Ще може ли да се преотсъпи корпоративен данък в размер на 100 % на основание чл.184 от ЗКПО, в случай че не са получени субсидии от европейски фондове.
С новият Закон за корпоративното подоходно облагане, в сила от 1 януари 2007 г. не са направени съществени промени в нормативните механизми, уреждащи данъчните преференции за намаляване и/или преотстъпване на корпоративен данък.
Нормативната уредба, свързана с условията за намаляване и/или преотстъпване на корпоративен данък, е регламентирана в ( Глава 22, раздел IV ) от ЗКПО.
Под понятието „държавна помощ” следва да се разбира смисълът вложен в чл.1, ал.3 от ЗДП, а именно това е всяка помощ, предоставена от държавата или общината или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, производството или търговията на определени стоки, или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията между държавите членки.
Съгласно чл. 184 от ЗКПО (изм. – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) корпоративният данък се преотстъпва в размер до 100 на сто на данъчно задължени лица за данъчната им печалба от извършваната производствена дейност, включително производство на ишлеме, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. данъчно задълженото лице извършва производствена дейност единствено в общини, в които за предходната година преди текущата има безработица с или над 35 на сто по-висока от средната за страната за същия период;
2. (изм. – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) изпълнени са условията по:
а) член 188 – в случаите на минимална помощ, или
б) член 189 – в случаите на държавна помощ за регионално развитие.
Следователно данъчното облекчение, предоставено по реда на чл.184 от ЗКПО се третира като” държавна помощ”.
От друга страна данъчното облекчение, по чл.184 от ЗКПО представлява:
– минимална помощ, когато са изпълнени всички изисквания на чл.188 или
– държавна помощ за регионално развитие, когато са изпълнени изискванията на чл.189.
За да се ползва преотстъпване по чл.184 от ЗКПО, следва всички изисквания посочени в чл.184, чл.188 – в случаите на минимална помощ и чл.190 от ЗКПО да са изпълнени за ДЗЛ, както и съответно то да е извън обхвата на лицата, дейностите или обстоятелствата, посочени в чл.182 от ЗКПО.
Съгласно чл.182, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗКПО данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие и данъчно облекчение, представляващо минимална помощ, не може да се ползва от данъчно задължени лица, осъществяващи дейност – производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение 1 към Договора за създаване на Европейската общност.
В Приложение 1 на договора за създаване на Европейската общност, сред селскостопанските продукти са посочени живи животни. Предвид характера на извършваната от дружеството дейност, считам, че същата представлява първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение 1 към Договора за създаване на Европейската общност. Поради това на основание чл.182, ал.1, т.1 и чл.182, ал.2, т.2 от ЗКПО дружеството няма право да прилага данъчното облекчение, представляващо минимална помощ и данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие за 2007 г.
ДИРЕКТОР „ОУИ” –
:……………….
/
/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »