ДОПК, чл.8, aл. 1

2_936-1/09.06.2010г.
ДОПК, чл.8, ал.1
Постъпило е писмено запитване с вх. № ……г., в което е посочено, че с решение от ….10.2009г. на Окръжен съд гр. ….. еизвършена промяна в седалището и адреса на управление наСдружение…… – от гр. ……, ул. „……” № .. вгр. ……,ул. „…..” №…. СД по ЗДДС с вх. № ……..г., с която е деклариран данък за възстановяване, ведно със справка за извършено приспадане на ДДС /приложение №6 към чл.68, ал.4/ е подадена в ТД на НАП – …….
Поставили сте въпроса коя ТД на НАП, следва да възстанови декларирания данък за възстановяване за м. декември 2009г.?
На основание изложената фактическа обстановка изразяваме следното становище:
Производствата по реда на ДОПК, освен ако не е предвидено друго се извършват от органи по приходите от компетентната териториална дирекция на НАП.
Компетентната териториална дирекция се определя по правилата, посочени в разпоредбата на чл.8, ал.1 от ДОПК. По силата на т.3 от цитираната разпоредба компетентната териториална дирекция на НАП е териториалната дирекция по седалището на местните юридически лица.
За определяне на компетентната ТД на НАП в производствата по ДОПК е от значение датата на вписване на съответното обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден към окръжните съдилища, тъй като вписаното обстоятелство се смята за известно на трети добросъвестни лица от деня на вписването /чл.599, ал.1, предл. първо от ГПК/.
Разпоредбата на чл.128, ал.1 от ДОПК регламентира, че недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от Националната агенция за приходите, се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите.
Процедурата по прихващане или възстановяване по чл.129 от ДОПК се извършва по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето.
Предвид гореизложеното и при условие, че е извършено вписване в регистъра, воден към окръжен съд – гр……. на промяна в седалището и адреса на управление за Вас е налице възможност да подадете искане за прихващане или възстановяване по реда на чл.129 от ДОПК в ТД на НАП – гр. …….

Оценете статията

Вашият коментар