ДОПК, чл.99, aл. 4,ДОПК, чл.99, aл. 5

Изх. № 53-04-276
21.04. 2016 г.
чл. 99, ал. 4 и ал. 5 от ДОПК
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” .. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-04-276/31.03.2016 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
На 18.03.2016 г. сте опитал да подадете заявление за дерегистрация по ЗДДС на представляваното от Вас по пълномощие дружество „A“ ЕООД. Служител от състава на ТД на НАП …. е отказал да приеме и регистрира документите поради това, че считано от 25.01.2016 г., търговското дружество, от чието име подавате заявлението, няма вписан управител в търговския регистър.
Едноличен собственик на капитала на представляваното от Вас по пълномощие дружество е B, търговско дружество, регистрирано в Малта. Вие считате, че по силата на чл. 147, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), българското дружество се управлява и представлява от ръководителя на малтийското дружество, който в качеството си на представляващ малтийското дружество, е упълномощил Вас да го представлявате пред НАП.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
На какво основание органите по приходите отказват да приемат подаденото заявление за дерегистрация?
По така установената фактическата обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
По силата на чл. 99, ал. 4 и ал. 5 от ДОПК във връзка с чл. 98 от ДОПК при подаването на заявлението за дерегистрация подаващият следва да удостовери самоличността си и/или представителната си власт. В случай, че органът по приходите счете, че подаващият не разполага с представителна власт по отношение на съответното дружество, той може да откаже да приеме заявлението.
В конкретния случай приложените към запитването документи не удостоверяват факта, че Вие разполагате с представителна власт по отношение на „A“ ЕООД. Това е така тъй като приложеният документ с референтен № С42308, удостоверяващ, че г-н X е директор и секретар на малтийското дружество, е издаден на 11.08.2014 г. Предвид изтеклия период от време удостоверените с него обстоятелства не могат да обосноват извод, че към датата на заверяване на пълномощното с апостил, 01.03.2016 г., г-н X е бил действащ управител на малтийското дружество. За удостоверяване на това обстоятелство не е приложено друго доказателство. Предвид изложеното не може да се приеме, че пълномощното, с което разполагате,изхожда от лице, което към настоящия момент управлява и представлява малтийското дружество съгласно законодателството на Малта. Поради това и обсъждането на разпоредбата на чл. 147, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) е безпредметно. В този смисъл следва към момента на подаване на искането да се представят доказателства, които безспорно да доказват представителната власт на лицата, които могат да осъществяват действия по управление и упълномощаване.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: прилагане на ЗДДСУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-……………. свх.№ 20-12-245от 08.12.2009г. е изложена следната фактическа обстановка:При извършване на проверка е