допустимостта за издаване на сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на хартиен носител, след като е подписана от платеца на дохода с

Изх. № 24-39-42
Дата:21.04.2017 год.
ЗДДФЛ, чл. 43;
ЗДДФЛ, чл. 44;
ЗДДФЛ, чл. 45.
По повод на постъпило вна Националната агенция за приходите Ваше запитване, заведено с вх. № 24-39-42 от 23.03.2017 г., относно допустимостта за издаване на сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на хартиен носител, след като е подписана от платеца на дохода с електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), Ви уведомявам следното:
Сметката за изплатени суми се издава на основание чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ от предприятия или самоосигуряващи се лица, платци на доходи по чл. 29 (от друга стопанска дейност) или чл. 31 (от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество), във връзка с определянето на авансовия данък по чл. 43 и чл. 44 от същия закон за изплатените доходи. Сметката за изплатени суми се издава по образец, утвърден от министъра на финансите (образец № 3а) съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗДДФЛ, който на основание чл. 45, ал. 9 от същия закон се предоставя на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице. Като част от утвърдените реквизити в посочения документ е предвидено същият да бъде подписан от платеца на дохода.
Легалната дефиниция на електронен подпис се съдържа в чл. 13, ал. 1 на ЗЕДЕП. Според тази разпоредба електронен подпис е всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство. При така въведената формулировка може да се приеме, че електронен подпис е каквато и да е информация, която служи, за да се свърже едно физическо лице с дадено словесно изявление, което е осъществено по електронен път и да се удостовери, че именно това физическо лице е неговият автор.
В чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕП е посочено, че квалифицираният електронен подпис по ал. 3 има значението на саморъчен подпис, като страните могат да уговорят, че ще признават стойността на електронния подпис по чл. 13, ал. 1 и 2 от ЗЕДЕП на саморъчен в отношенията помежду си.
От формулировката на поставеното запитване става ясно, че платецът на дохода издава сметката за изплатени суми като електронен документ, подписан с електронен подпис, който след това е възпроизведен на хартиен носител. В тази връзка и предвид действащата нормативна уредба считам, че няма пречка документът „Сметка за изплатени суми“ да бъде предоставен на лицето като подписан с електронен подпис съгласно изискванията на чл. 13 от ЗЕДЕП в условията на взаимна договорка между страните, че ще признават стойността на квалифицирания електронен подпис на саморъчен в отношенията помежду си.
Важно е да се има предвид, че издаването на сметката за изплатени суми по
чл. 45 от ЗДДФЛ като електронен документ, подписан с електронен подпис, следва да е в условията на взаимно съгласие между платеца на доходите и физическото лице, което ги е придобило. В тази връзка правото на физическото лице, придобило доходите, да изисква издаването на сметка за изплатени суми на хартиен носител се запазва и следва да бъде съобразено от страна на платеца на доходите при изразена от лицето воля за това.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА НАП:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *