прилагане на разпоредбата на чл. 132, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 4 от същия закон

Изх. № 24-38-9
Дата: 01.03.2017 год.
ЗДДС, чл. 10, ал. 1, т. 4;
ЗДДС, чл. 132, ал. 1;
ДР на ЗПФ, § 1, т. 5.
ОТНОСНО: прилагане на разпоредбата на чл. 132, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 4 от същия закон
Във Ваше писмо, препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………… и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……………. г., е изложена следната фактическа обстановка:
………………….. въз основа на чл. 60в, ал. 3 и чл. 60д, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили (ДВ, бр. 98 от 2016 г.) е регистрирана като самостоятелно юридическо лице на ………….. г. Дотогава ……………… е била поделение от Командването на ………… войски.
Месечните приходи на …………….. са от отдадени под наем лавка, кафемашини и приходи от стола в общ размер около 1800 лева.
В тази връзка въпросът Ви е задължена ли е ……………. да се регистрира за целите на данък върху добавената стойност на основание чл. 132, ал. 1 във връзка счл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗДДС или задължението за регистрация ще възникне по общия ред на същия закон.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 132, ал. 1 от ЗДДС задължително се регистрира по този закон лице, което на основание чл. 10, ал. 1 придобие стоки и услуги от регистрирано лице. Датата на регистрацията е датата на вписване на обстоятелството по чл. 10 в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ. В чл. 10, ал. 1 от ЗДДС са определени хипотезите, които законът определя като недоставка на стока или услуга, като съгласно т. 4 не е доставка на стока или услуга доставката към преобретателя от преобразуващия се в резултат на преобразуване на бюджетни организации, в резултат на което новообразуваните организации са универсални правоприемници на преобразуваните.
Предвид посоченото, ако преобразуващата се бюджетна организация е регистрирана за целите на ЗДДС, при преминаване на наличните стоки и услуги от нея към друга бюджетна организация при универсално правоприемство не се начислява данък, тъй като законът постановява, че това преминаване на активи не представлява доставка, а всички права и задължения, свързани с начисляването на данък върху добавената стойност, задължения за корекции на ползвано право на данъчен кредит, съответно упражняване на право на данъчен кредит, преминават върху правоприемника, който е длъжен да се регистрира за целите на ЗДДС.
Легална дефиниция на понятието „бюджетна организация“ е дадено в § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси (ДР на ЗПФ). Съгласно дефиницията „бюджетни организации“ са всички юридически лица, чиито бюджети се включват в държавния бюджет, в бюджетите на общините, в бюджетите на социалноосигурителните фондове, както и всички останали юридически лица, чиито средства, постъпления и плащания се включват в консолидираната фискална програма по силата на нормативен акт или по реда на чл. 171 от ЗПФ.
В чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили е посочено, че Сухопътните войски и …………….. са юридически лица на бюджетна издръжка, т.е. същите представляват бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗПФ.
Универсално правоприемство е налице, когато всички права, задължения и правоотношения, активи и пасиви, задължения и отговорности на един правен субект преминават върху неговите правоприемници, като прехвърлянето на тази съвкупност става изцяло или в съответни дробни части върху правоприемниците, които може да са съществуващи или нововъзникнали правни субекти.
Предвид гореизложеното, за ………….би възникнало задължение за регистрация на основание чл. 132, ал. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 4 от същия закон, при условие че същата е универсален правоприемник на преобразувано и регистрирано по реда на ЗДДС юридическо лице – бюджетна организация.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар