доставка на стока на фирма от трета страна и прилагане на ЗДДС

Относно: доставка на стока на фирма от трета страна и прилагане на ЗДДС

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив с вх. № ……….. 10.11.2008г. от„……….” ЕООД, гр…. е изложена следната фактическа обстановка:
През м.07.2008г. е сключен е договор със сингапурска фирма за производство на водозащитен кабел. През м.08.2008 г. е сключен договор с друга българска фирма за производството на устройства към линия за производство, която е необходима за производството на кабела. През м.09.2008г. е получено авансово плащане от сингапурската фирма и е платено авансово на българската фирма за производството на устройствата. Този вид производство ще се изнесе във Франция, където е регистриран клон на дружеството, като същия няма статут на самостоятелно юридическо лице.
Поставени са следните въпроси:
1. След като производството ще се изнесе във Франция и износа за Сингапур ще се осъществи от Франция, ще е налице ли право на данъчен кредит за производството на устройствата и за вложените материали за производството на кабела.
2. Как и с какви документи ще се докажат обстоятелства по чл.28, т.1 от ЗДДС като доставчик съгласно чл.37, ал.1 от ЗДДС и чл.21, ал.1 от ППЗДДС.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредбапо зададените от Вас въпроси,изразявам следното принципно становище:
По първи въпрос:
Видно от писменото запитване, българската фирма ще осъществява производство на територията на друга държава членка – Франция и в този смисъл е необходимо да се запознаете със законодателството в областта на ДДС в тази държава. Българската приходна администрация не може да изразява становища относно облагането в други държави.
Следва да се има предвид, че в Държавен вестник бр.106 от 12.12.2008 год. са обнародвани изменения в ЗДДС, в сила от 01.01.2009 год., част от които ще уредят поставените от Вас въпроси. Следва да се имат предвид разпоредбите на чл.6, ал.3, т.3 от ЗДДС, съгласно които изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от данъчно задължено лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка, се смята за възмездна доставка на стока за целите на ЗДДС.
В този смисъл, считаме, че следва да се запознаете със законодателството на Франция, предвид осъществяването на част от дейността натериторията на тази държава, както и обстоятелството, че когато се транспортира стока от територията на страната дотериторията на Франция, това би моглода се третира като вътреобщностно придобиване за тази държава членка.
Във връзка с правото на приспадане на данъчен кредит за производството на устройствата и за вложените материали за производството на кабела следва да се съобразят разпоредбите на чл.69 от ЗДДС. По смисъла на ал.1, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспаднеданъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави;начисления данък при внос на стоки по чл. 56 и 57;изискуемия от него данък като платец по глава осма.
Съгласно ал.2, т.1 на същия член, за целите на ал. 1 за облагаеми доставки се смятат и доставките в рамките на икономическата дейност на регистрираното лице, които са с място на изпълнение извън територията на страната, но които биха били облагаеми, ако са извършени на територията на страната.
По втори въпрос:
Съгласно чл.28, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка с нулева ставка е доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика.
Видно от тези разпоредби, стоката следва да се намира на територията на страната и впоследствие да се изпрати към трета страна. В този смисъл, при изпращане на стока от Франция към Сингапур, разпоредбите на чл.28 от ЗДДС не са приложими. Необходимо е да се съобразите със законодателството на държавата членка, където се намира стоката преди доставката.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »