доставка на услуга и третирането и по ЗДДС

На Наш вх. № 20-28-21/ 29.10.2008г.
Относно: доставка на услуга и третирането и по ЗДДС

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив с вх. № 20-28-21/ 29.10.2008г. от„…………….” ЕООД, гр………. е изложена следната фактическа обстановка:
Фирмата не е регистрирана по ЗДДС. Извършва техническа консултация за реализиране на технически чертежи на италианска фирма, регистрирана по италианското законодателство.
Поставени са въпроси:
1. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС фирмата при този вид услуги във връзка с чл.96 от ЗДДС.
2. След като се извършва услуга по чл.21, ал.3, т.2, буква „в”от ЗДДСи фирмата не е регистрирана по този закон, това ли се вписва във фактурата като основание.
3. До регистрация по ЗДДС подава ли се VIES декларация.
Предвид така изложената фактическа обстановка, която не е изчерпателна и съобразявайки относимата нормативна уредбапо зададените от Вас въпроси,изразявам следното принципно становище:
Основният принцип при определяне на място на изпълнение при доставка на услуга е разписан в чл. 21, ал. 1 от ЗДДС.Мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Изключенията от горепосочения принцип са разписани в чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от закона.
Съгласно чл. 21, ал. 3, т.1 и т.2, буква „в” от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
1. получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът;
2. доставяните услуги са услуги, извършвани от консултанти, инженери, счетоводители, юристи и други подобни услуги, включително услугите по преработка на софтуер.
Предвид гореизложеното, ако извършените от Вас услуги са сред изчерпателно изброените в чл. 21, ал. 3, т. 2 от ЗДДС и Вие сте доставчик, а получател е италианска фирма, доставката на услуга е с място на изпълнение там, където е получателя, т.е. Италия.
В този случай данъкът е изискуем от получателя на услугата, когато същият е данъчно задължено лице /чл. 82, ал. 2, т.2 от ЗДДС/.
Относно регистрацията по ЗДДС и формирането на облагаем оборот, следва да се има предвид, че при формирането му, по смисъла на чл.96, ал.3 от ЗДДС не се включват доставките, за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.
Предвид гореизложеното, ако осъществената от Вас доставка попада в чл.21, ал.3 от ЗДДС, за Вас тези доставки не формират облагаем оборот.
Тъй като от запитването не става ясен предмета на доставката, ще разгледаме и друга възможна хипотеза: услуга, свързана с недвижим имот, включително експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот, услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други.
Следва да се има предвид, че по смисъла на чл.21, ал.2, т.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение на тези доставки е мястото, където се намира недвижимият имот.
В случай, че същият е на територията на страната, доставката на услуга е с място на изпълнение на територията на страната. В този смисъл, съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Ако извършените от Вас услуги са свързани с недвижим имот в страната, тези доставки се включват в определянето на облагаемия оборот по чл.96 от ЗДДС.
Съгласно чл.113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.
В чл.114 на закона са посочени задължителните реквизити, които фактурата следва да съдържа, като един от тях е основанието за неначисляване на данък, когато такъв не се начислява. В чл.79, ал.2, т.2 на ППЗДДС е указано, че фактура/известие се издава и за извършена доставка с място на изпълнение извън територията на страната в рамките на икономическата дейност на лицето, като във фактурата не се начислява данък. Във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък от закона се вписва “чл. 113, ал. 9“ – за доставките на нерегистрирани по закона лица.
По смисъла на чл.125 от ЗДДС, само регистрираните по този закон лица подават справка-декларация и VIES-декларация. VIES-декларацията се подава, когато регистрираното лице е извършило доставки, за които данъка е изискуем от получателя.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »