fbpx

Доставка на услуги и регистрация по чл.97а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Доставка на услуги и регистрация по чл.97а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-258/ 29.10.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Бъдещата дейност на фирмата ще е разработване на уеб сайтове, разработка и доработка на друг вид софтуер. Клиентът ще бъде фирма, учредена във Франция, която е регистрирана по ДДС там. По електронен път ще се получават и изпращат разработките.
Поставени са следните въпроси:
1. Задължена ли е фирмата да се регистрира по чл.97а от ЗДДС?
2. Тази дейност като услуга по чл.21 от ЗДДС с нулева ставка ли се третира?
3. Какви други придружаващи документи се изискват от закона за удостоверяване на доставките освен фактурата?
Във връзка с поставените въпроси, изразявам следното становище:
Видно от посоченото, фирмата ще извършва услуги на данъчно задължено лице във Франция. Мястото на изпълнение на услуги, когато получател е данъчно задължено лице /фирма с валиден ДДС номер във Франция/ се определя по реда на чл.21, ал.2 от ЗДДС, а именно – мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, в случая – Франция.
Съгласно чл.97а, ал.2 от ЗДДС, на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка. Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие). Лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.
Предвид посоченото, за фирмата възниква задължение за регистрация по чл.97а от ЗДДС преди осъществяването на доставката на услуга или преди авансово плащане по доставката.
За осъществените доставки на услуги за фирмата с валиден ДДС номер във Франция не се начислява данък, тъй като доставката е с място на изпълнение в тази държава, съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС. За тази доставка не се прилага нулевата ставка на данъка. Съгласно чл.86, ал.3 от ЗДДС, не се начислява данък при извършване на оставка с място на изпълнение извън територията на страната.
Относно удостоверяване на доставката на услуга: В разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС няма посочване на документи освен издаването на фактура. Дружеството би следвало да разполага и с всички други относими към конкретната доставка документи, доказващи нейното осъществяване.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Становище на НАП с Изх. №20-00-349/21.09.2017 г.

Изх. №20-00-349/21.09.2017 г. ЗДЗП – чл. 3, чл. 14, чл. 18, чл. 20 ДОПК – чл. 104 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с №20-00-349/……2017 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП). В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството е данъчно задължено лице

ЗДДС, чл.97а

1106/16.06.2010 г. чл.97а от ЗДДСДружеството Ви не е регистрирано по ЗДДС лице и смята да се занимава с изработка на интернет сайтове и публикуване на реклама на фирми в собствен сайт, предназначен предимно за това. В тази връзка поставяте следните въпроси:1.Счита ли се изработката на интернет сайтове и поддържането им за «услуги извършвани по електронен

определянето на данъчната основа при продажба на недвижим имот и декларирането на сделката по реда на чл.41 от Закона за облагане доходите на физическите лица /ЗОДФЛ отм./ от продавача-физическо лице,

Чл.12, ал.1, т.б.”а” и „б”, чл.24, ал.1, чл.41, ал.1 от ЗОДФЛВъв връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№ ИТ-00-53/27.02.2007 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас, относно определянето на данъчната основа при продажба на недвижим имот и декларирането на сделката по реда на чл.41 от Закона за облагане доходите на физическите лица

Подаване на коригираща декларация по ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Подаване на коригираща декларация по ЗДДФЛВ Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 10.07.2018 г.За отчетната 2017 г. е подадена годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. С нея е декларирано преотстъпване на данък в размер до 60%. В запитването е посочено, че лицето счита, че в момента няма нужда от

документална обоснованост на сделка във връзка с доставка по договор съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_2836/12.12.2014 г.ЗКПО, чл. 10, ал. 1 и ал. 2;ЗКПО, чл. 26, т. 2;ЗКПО, чл. 77, ал. 1;ЗСч, чл. 4, ал. 3;ЗСч, чл. 7;ЗДДС, чл. 6, ал. 2, т. 2;ЗДДС, чл. 13, ал. 1;ЗДДС, чл. 25, ал. 3, т. 1;ЗДДС, чл. 63, ал. 1, ал. 3 и ал. 4;ППЗДДС, чл. 58, ал. 3 и 4Относно: документална

ЗДДС, чл.7,ЗКПО, чл.16

1_ИТ-00-68 /20.06.2011ЗДДС – чл. 7ЗКПО – чл. 16 Във връзка с Ваше запитване, заведено в дирекция ОУИ – ……изразяваме следнотостановище: Съгласно описаната фактическа обстановка дружеството Ви извършва доставки на стоки на клиент, който е свързано лице и е установен в друга държава членка. Производител сте на стоката, а съконтрагента Ви препродава същата на други търговци,

Прилагане на ЗДДС.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС. В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. №13.01.2017 г., относно прилагане на ЗДДС.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество регистрирано по ЗДДС притежава лиценз за туроператорска и турагентска дейност. Същото закупува пакет обща туристическа услуга от данъчно задължено лице установено на територията на страната с дестинация трета страна

Тълкуване и прилагане на чл.21 от ЗДДС

ОТНОСНО:Тълкуване и прилагане на чл.21 от ЗДДС В Дирекция ОДОП….постъпи писмено запитване с вх. № …. от 21.04.2016 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: представляваното от Вас дружество има за предмет на дейност организиране и провеждане на обучения и мероприятия, свързани с тях, в областта на кулинарното изкуство в ЕС. В тази връзка

Scroll to Top