Доставка на услуги и регистрация по чл.97а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Доставка на услуги и регистрация по чл.97а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-258/ 29.10.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Бъдещата дейност на фирмата ще е разработване на уеб сайтове, разработка и доработка на друг вид софтуер. Клиентът ще бъде фирма, учредена във Франция, която е регистрирана по ДДС там. По електронен път ще се получават и изпращат разработките.
Поставени са следните въпроси:
1. Задължена ли е фирмата да се регистрира по чл.97а от ЗДДС?
2. Тази дейност като услуга по чл.21 от ЗДДС с нулева ставка ли се третира?
3. Какви други придружаващи документи се изискват от закона за удостоверяване на доставките освен фактурата?
Във връзка с поставените въпроси, изразявам следното становище:
Видно от посоченото, фирмата ще извършва услуги на данъчно задължено лице във Франция. Мястото на изпълнение на услуги, когато получател е данъчно задължено лице /фирма с валиден ДДС номер във Франция/ се определя по реда на чл.21, ал.2 от ЗДДС, а именно – мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, в случая – Франция.
Съгласно чл.97а, ал.2 от ЗДДС, на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка. Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие). Лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.
Предвид посоченото, за фирмата възниква задължение за регистрация по чл.97а от ЗДДС преди осъществяването на доставката на услуга или преди авансово плащане по доставката.
За осъществените доставки на услуги за фирмата с валиден ДДС номер във Франция не се начислява данък, тъй като доставката е с място на изпълнение в тази държава, съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС. За тази доставка не се прилага нулевата ставка на данъка. Съгласно чл.86, ал.3 от ЗДДС, не се начислява данък при извършване на оставка с място на изпълнение извън територията на страната.
Относно удостоверяване на доставката на услуга: В разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС няма посочване на документи освен издаването на фактура. Дружеството би следвало да разполага и с всички други относими към конкретната доставка документи, доказващи нейното осъществяване.

5/5

Вашият коментар