Доставка на услуги за дружество, регистрирано в Обединено кралство Великобритания и промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Относно: Доставка на услуги за дружество, регистрирано в Обединено кралство Великобритания и промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
от 01.01.2021г.

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-5 от 11.01.2021 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
АСИМП МЦ „……..“ ООД е дружество, регистрирано през 2019 г. по чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС. Дружеството не е регистрирано по ДДС на общо основание, тъй като не подлежи на такава регистрация към момента. През м.05.2020 г. медицинският център в качеството на изпълнител сключва Договор за клинично изпитване с чуждестранна изследователска организация – от Великобритания. През 2020 г. не са издавани фактури и не са извършвани плащания по този договор. Съгласно клаузите на договора, първото плащане от възложителя след издаване на фактура от медицинския център ще бъде извършено през м.01.2021 г. и касае извършена дейност за последното тримесечие на 2020 г. С напускането на Великобритания на Европейския съюз от 01.01.2021 г. контрагентът от тази страна от 2021г. е от трета страна.
Очаква се да се сключат договори за клинични изпитвания и с други изследователски компании – български и/или регистрирани в страни-членки на ЕС.
Поставени са следните въпроси: Как промяната на ЗДДС ще намери отражение през 2021 г. в режима за данъчна регистрация на медицинския център, както и тези услуги ще се включват ли при определяне на облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС? Има ли определена специфика в документалното отчитане на такъв тип доставки на услуги извън ЕС – конкретно основание и реквизити във фактурата, попълване на декларацията по ДДС?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
По смисъла на чл. 96, ал. 2 от ЗДДС, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставки на финансови услуги по чл. 46 и доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Предвид посочените по-горе разпоредби на ЗДДС, за да се включи една доставка в облагаемия оборот, същата следва да е с място на изпълнение на територията на страната. В облагаемия оборот ще се включат договорите за клинични изпитвания с български възложители.
Доставките на услуги, по които получатели са данъчно задължени лица – в държава членка или в трета държава, са с място на изпълнение мястото, където е установен получателя / чл. 21, ал. 2 от ЗДДС/, съответно са извън територията на страната и не се включват при определянето на облагаемия оборот по чл. 96, ал. 2 от ЗДДС.
Съгласно чл. 168а, ал. 1 от ЗДДС, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия е трета страна от 1 януари 2021 г.
Извършените услуги след 01.01.2021 г. за данъчно задължено лице от Обединеното кралство Великобритания са доставки с място на изпълнение във Великобритания – трета страна, съответно извън територията на страната. Това е така, тъй като съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.
Съгласно чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС, на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
Доколкото след 01.01.2021 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия е трета страна, ще отпадне основанието за задължителна регистрация, ако се извършват услуги само за контрагенти от тази държава и Вие може да прекратите регистрацията си по ЗДДС. Съгласно чл. 108, ал. 1, т. 4 от ЗДДС, основание за дерегистрация по избор възниква за лице, регистрирано на основание чл. 97а, когато към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация.
В случай, че след дерегистрацията се сключи договор за доставка на клинични изпитвания с данъчно задължено лице от държава членка, отново ще възникне задължение за регистрация по чл. 97а.
Относно документирането на доставките на услуги за получател от страна извън Европейския съюз в ЗДДС и ППЗДДС няма специални изисквания. Когато получател е данъчно задължено лице, установено на територията на трета страна, мястото на изпълнение на услугата отново е там, където е установен получателят по доставката, съгласно нормата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. Във фактурата, издадена по чл. 113 от ЗДДС, не се посочва данък и като основание за неначисляване на данък се посочва „чл. 21, ал. 2 от ЗДДС“, като в този случай за доставката не се подава VIES-декларация.

5/5

Вашият коментар