Доставки на услуги по чл.21, ал.4, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Доставки на услуги по чл.21, ал.4, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-279#3/ 28.11.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружество осъществява част от дейността си на територията на РБелгия. Основната дейност е довършителни строителни работи. Поставени са следните въпроси:
1. Във връзка с дейността на територията на Белгия фирмата издава фактури за извършени строително монтажни дейности на белгийска фирма, регистрирана по ДДС в Белгия. При издаването на фактурата като основание за неначисляване на ДДС кой член да се посочи – чл.21, ал.2 или чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС и трябва ли да се включи във VIES декларацията?
2. Във връзка с дейността в Белгия при покупка на строителни материали от българска фирма е издадена фактура на белгийска фирма, регистрирана по ДДС, на която няма начислен ДДС. Трябва ли за тази фактура да се издаде протокол по чл.117 от ЗДДС и трябва ли да бъде отразена в дневника за покупки и дневника за продажби?
Във връзка с поставените въпроси, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
За да се определи правилно третиране на една доставка на услуга от съществено значение е определянето на мястото на изпълнение на съответната доставка.
Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставка на услуга с получател данъчно задължено лице е там, където е установен получателят, или неговия постоянен обект, ако услугата е оказана на обект, който се намира на различно място от мястото на установяване на получателя.
В ЗДДС са предвидени и изключения от горното общо правило за определяне на мястото на изпълнение на услуги. На основание чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с недвижим имот е мястото, където се намира недвижимият имот, включително при услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други.
С цел да се осигури еднакво данъчно третиране на доставките на услуги, свързани с недвижими имоти, с Регламент за изпълнение №1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013г. за изменение на Регламент 282/2011, е дадено определение за „недвижим имот“ и са регламентирани услугите, свързани с недвижим имот.
В чл. 13б от Регламент 1042/2013 е дадено определение за „недвижим имот“, като е аналогична нормата на т. 82 от параграф 1 на ДР на ЗДДС.
Съгласно чл. 31а от посочения регламент, доставките на услуги са свързани с недвижим имот, когато имат достатъчно пряка връзка с недвижим имот, или са насочени към недвижим имот с цел правно или физическо изменение.
Допълнителни разяснения относно услугите, свързани с недвижими имоти са дадени в Обяснителните бележки на Европейската комисия относно влизащите в сила през 2017 г. правила на ЕС в областта на ДДС за мястото на доставка на услуги, свързани с недвижими имоти / Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета/.
Целта на специалното правило за мястото на доставка на услуги, свързани с недвижими имоти, е да се осигури облагане на предполагаемото място на потребление на услугата. Подобни ситуации винаги трябва да бъдат разрешавани по начин, който гарантира, че приходите от ДДС се падат на държавата членка, където се предполага, че се потребява услугата, като се има предвид, че се счита, че услугите, свързани с недвижими имоти, се потребяват на мястото, където се намира имотът.
Предвид посоченото по-горе, извършените строително монтажни работи на територията на Белгия представляват доставка по чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на Белгия.
Видно от разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от ЗДДС, при доставки по чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС не е предвидено подаването на VIES-декларация.
По втори въпрос:
При покупка на стока от белгийска фирма с валиден ДДС номер ще възникне задължение за начисляване на данък само ако е налице вътреобщностно придобиване. Съгласно чл.13, ал.1 от ЗДДС, вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. Видно от тази разпоредба, задължително условие при ВОП е стоката да се транспортира от територията на държава членка до територията на страната. В конкретния случай, ако стоката е закупена в Белгия и се влага на обект в тази държава, доставката на стока е с място на изпълнение на територията на тази държава и доставчикът следва да начисли ДДС.

5/5

Вашият коментар