доставки на учебници и учебни помагала, извършени от Издателство на Технически университет – София, на основание чл. 41, т. 3 от ЗДДС

Изх. №24-34-118
Дата:18.04.2008 год.
относно: доставки на учебници и учебни помагала, извършени от Издателство на Технически университет – София, на основание чл. 41, т. 3 от ЗДДС
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-118/20.02.2007 г.,Ви уведомява следното:
От постъпилото запитване е видно, че издателството на …………………………. -София издава учебници и учебни помагала по одобрен от МОН план.
На основание чл. 38, ал. 1 във връзка с чл. 41, т. З от ЗДДС освободена доставка е доставката на учебници и учебни помагала, когато същите са доставени от висшите училища по Закона за висшето образование.
Съгласно чл. 25 от Закона за висшето образование висшето училище включва в структурата си основни звена, обслужващи звена и филиали. Основни звена на висшето училище са факултетите, департаментите, институтите и колежите. Обслужващи звена са секторите, центровете, библиотеките, лабораториите, опитните станции, издателските комплекси, производствените бази и други обособени структури.
Оттук следва изводът, че издателството на …………………………………- София е в качеството на спомагателно звено към Технически университет. Доколкото дейността му е свързана с отпечатването и разпространението на учебници и учебни помагала, то доставките, свързани с тази дейност, следва да бъдат освободени от данък добавена стойност на основание чл. 41, т. З от ЗДДС.
В настоящия случай считаме, че при доставките на учебници и учебни помагала, извършени от издателството на университета, не следва да се начислява данък добавена стойност.
Относно въпросите, свързани с получателя на доставката:
Законът не поставя условия или изисквания по отношение получателя на доставките на учебници и учебни помагала, когато тези доставки са извършени от висше училище при спазване на законовите разпоредби. Това означава, че доставките на учебници и учебни помагала, които Технически университет – София извършва чрез издателството си, са освободени доставки без оглед на получателя им – преподаватели, студенти, библиотеки,
юридически лица и др. Следва да се има предвид, че когато получател по такава доставка е регистрирано по ЗДДС лице, което не е сред изброените в чл.41. т. 1, б “б” от ЗДДС при последваща продажба ДДС следва да се начисли.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

отказ от издаване на фактура

ОТНОСНО: отказ от издаване на фактураВъв връзка с постъпило писмено запитване с вх. № ……11.2011г. в Дирекция ”ОУИ” – ……, с оглед приложимата нормативна база

ЗДДС, чл.10, aл. 1, т. 2,ЗДДС, чл.12, aл. 1

Изх.№53-00-34713.06.2011г.чл.12, ал.1 от ЗДДСчл.10, ал.1, т.2Във връзка с Ваше запитване с вх.№ 53-00-347/31.05.2011г. и вх.№ 20-00-235/31.05.2011г., по описа наДирекцияОУИ …. , изразяваме следното становище:В писмото

Прилагането на чл.34 от ЗДДС

.№ ………………Дата, ……………….. До………………….Относно:Прилагането на чл.34 от ЗДДСУважаема г-жа …………..,По повод на писмено запитване на ЕТ „……….”, постъпило вна НАП с вх. № …….., изразявам