доставките на услуги, предоставени във връзка с договорите за реклама.

2_1195-3/20.08.2012г.
ЗДДС, чл.21,ал.4,т.3
ЗДДС, чл.82, ал.2, т.3
Дружество e организатор на научна конференция. По време на събитието лектори от цял свят водят лекции на различни теми в няколко зали. Участието в конференцията ще се извършва чрез предоставен от Вас платен достъп чрез продажба на пропуски, които дават право само на достъп до събитието. Научната конференция ще се проведе на територията на Турция. За целта сте възложили на дружество от Турция наемането на зала и организирането, подреждането, подготовката на самата зала и материалите необходими за провеждане на събитието според вашите изисквания, за което ще Ви бъде издадена фактура.
Посочвате още, че отделно от желаещите да посетят събитието, с различни фирми сключвате различни видове договори:
– договор за реклама, на основание на който клиенти от цял свят- рекламодатели получават право да бъдат рекламирани на събитието по различни начини. Освен реклама дружеството може да предостави на рекламодателя изложбена площ със стандартен щанд на изложител, незастроена площ, на която рекламодателят можеда сглоби собствен щанд и пропуски до събитието. В зависимост от клаузите по договора е възможно предоставяне единствено на рекламна услуга на самото събитие без предоставяне на щанд. Цената по договора е определена като обща стойност.
– договор за изложители, съгласно който клиентите получават изложбена площ с щанд или незастроена площ, на която сами да сглобяват свой щанд, на който представят своята дейност и показване на логото на екраните в различни зали. Цената по договора е определена като обща стойност.
– договори за медийни партньори, при които медийния партньор приема да рекламира събитието, организирано отЕООД чрез различни средства за реклама – в своите сайтове, списания и др. подобни срещу предоставяне от страна наЕООД на реклама на логото на партньора и/или определен брой пропуски до самото събитие и/или изложбена площ с щанд на изложител/или незастроена площ/. Цената по договорите също е определена като обща стойност.
Освен предоставяне на щанд, на клиентите могат да се предоставят стол, телевизор и др., като стойността на допълненията се заплаща отделно от цената на щанда.
Във връзка с писмо Изх. № …..г. допълнително са представени проект на договори.
При така изложената от Вас фактическа обстановка сте поставили следните въпроси:
1.Какъв е данъчният режим на услугата по предоставяне на достъп до събитието, провеждано в Турция, когато получатели са ДЗЛ от ЕС и извън него, ДНЗЛ от ЕС и извън него и ДЗЛ и ДНЗЛ от България?
2.Какъв е данъчният режим на доставката при предоставяне на рекламна услуга по сключените договори за реклама с получатели – ДЗЛ от ЕС и извън него, ДНЗЛ от ЕС и извън него и ДЗЛ и ДНЗЛ от България?
3.Какъв е данъчният режим на доставката по предоставяне на услуга по сключените договори за изложители с получатели – ДЗЛ от ЕС и извън него, ДНЗЛ от ЕС и извън него и ДЗЛ и ДНЗЛ от България?
4.Какъв е данъчният режим на доставките на услуги по договорите за медийни партньори, сключени с ДЗЛ от ЕС и извън него, ДНЗЛ от ЕС и извън него и ДЗЛ и ДНЗЛ от България?
5.Как следва да се извърши отчитането на продажбата на пропуски на самото място на провеждане на събитието. Следва ли същите да се отчитат с ЕКАФП?
6.Какви документи следва да се изискат от получателите на услугите, оказани отЕООД при провеждане на събитието, за удостоверяване, че получателите са ДЗЛ?
7.Какъв е данъчния режим на доставката, оказана от турския партньор?
8.Необходимо ли еЕООД при сключване на договори /за медийни партньори, за изложители и за реклама/ и продажба на пропуски, свързани с Webit Congres 2012 да следи за регистрация по ДДС в държава членка на ЕС, когато тези договори и продажба на пропуски се отнасят до контрагенти в съответните държави членки?
На основание изложената от Вас фактическа обстановка изразяваме следното становище:
1. Относно доставките на услуги по предоставяне на достъп до научна конференция, провеждана на територията на Турция, с получатели данъчно задължени лица или данъчно незадължени лица.
Общото правило за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС съгласно, която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Изключение от това правило е предвидено в разпоредбата на чл.21, ал.4 от ЗДДС.
Съгласно чл. 21, ал.4, т.3 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуги, касаещи научни, образователни и други подобни събития, които се предоставят на данъчно задължено лице и се отнасят до осигуряване надостъп до тези мероприятия (срещу билети или заплащане, осигуряващи входа, включително когато такъв вход е включен в абонамент) и до съпътстващи този достъп услуги е там, където фактически сe провежда събитието.
Видно от цитираните разпоредби, услугите във връзка с тези прояви, когато получател по доставката е данъчно задължено лице, се разделят на услуги по осигуряване на достъп до събитието, включително съпътстващите достъпа услуги и обща услуга, свързана с такива мероприятия.
В запитването посочвате, че осигурявате достъп до научната конференция чрез предоставяне на пропуски на фирми от цял свят, поради което може да се приеме, че е налице услуга по осигуряване на достъп /срещу билет или заплащане, осигуряващи входа/ до събитието, като в този случай мястото на изпълнение на доставката следва да се определи по реда на чл.21, ал.4, т.3 от ЗДДС и ще е извън територията на страната.
Когато услугите, свързани с научното мероприятие, включително дейността по организирането им се предоставят на данъчно незадължени лица, мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото, където фактически се извършва услугата на основание чл.21, ал.4, т.4, б.”а” от ЗДДС, независимо дали е свързана с осигуряване на достъп или представлява по- обща услуга.
Следва да се има предвид, че за определяне на мястото на изпълнение на доставката на услуга по чл.21, ал.4, т.3 и т.4, б.”а” от ЗДДС мястото на установяване на получателите на услугите не е от значение. С оглед правилното определяне на приложимата разпоредба от закона от значение е удостоверяването на статута на получателя като данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.
Предвид гореизложеното, посочените по – горе доставки, извършвани от дружеството ще са с място на изпълнение извън територията на страната. Същите нямат характер на облагаеми доставки по смисъла на чл. 12 от ЗДДС.
На основание чл. 79, ал. 2, т. 4 от ППЗДДС в издаваната от дружеството фактура като основание за неначисляване на данъка от закона следва да се впише чл. 21, ал. 4, т. 3 или чл.21, ал.4, т.4, б.”а” от ЗДДС.
2. Относно доставките на услуги, предоставени от „……” ЕООД във връзка с договорите за изложители.
Услугите, свързани с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни и други мероприятия включително и дейността по организирането им в общия случай могат да включват като основна услуга – услугите по отдаване под наем на площи на мястото на съответното мероприятие и спомагателни услуги по организирането на реклама, охрана, изграждане на щандове, интернет връзка, факс, почистване и други. Услугите могат да се предоставят от организатора на мероприятието като съпътстващи наемната услуга и от лице, различно от организатора на мероприятието. И в двата случая тези услуги следва да се считат за услуги по организация на мероприятието.
Предвид горното, ако предоставените от Вас услуги по договориза изложителивключват като основна услуга- услугите по отдаване под наем на площи на мястото на съответното мероприятие и спомагателни услуги по организирането на реклама, охрана, изграждане на щандове, интернет връзка, факс, почистване и други и получатели са данъчно задължени лица мястото на изпълнение на доставката на услуга се определя по общия ред – чл.21, ал.2 от ЗДДС и това ще е мястото, където получателят данъчно задължено лице е установил независимата си икономическа дейност.
Предвид разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС при доставки с място на изпълнение извън територията на страната данъкне се начислява данък.
Съгласно чл.113, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това. Фактурата се издава задължително не по- късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по – късно от 5 дни от датата на получаване на плащането. Фактурата следва да съдържа задължително реквизитите, посочени в разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗДДС.
На основание чл.79, ал.2 от ППЗДДС фактура се издава и за извършена доставка с място на изпълнение извън територията на страната в рамките на икономическата дейност на лицето, като във фактурата не се начислява данък. За доставки на услуги по чл.21, ал.2 от закона, като основание за неначисляване на данък от закона се вписва съответната разпоредба от закона или правилника.
Издадените фактури следва да намерят отражение в дневника за продажбите за данъчният период, през който са издадени и в СД по ЗДДС за същият период. На основание чл.125, ал.2 от закона при извършени доставки на услуги по чл.21, ал.2 от закона с място на изпълнение територията на друга държава членка заедно със СД по ЗДДС следва да подадете иVIES – декларация.
Когато получатели на услугата са данъчно задължени лица, установени на територията на страната, мястото на изпълнение на услугата, определено по реда на чл.21, ал.2 от закона е на територията на страната. В тези случаи по силата на чл. 54, ал.2 от ППЗДДС при доставка на услуга по чл.21, ал.1 и ал.2 от закона, когато получателят и доставчикът саустановени на територията на страната, данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано по закона лице, независимо дали получателят е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
Когато получатели на услугите са данъчно незадължени лица, установени в ЕС, извън него и в България мястото на изпълнение се определя по реда на чл.21, ал.4, т.4, б.”а” от ЗДДС и е там където фактически се извършва услугата. В издаваните от дружеството фактури като основание за неначисляване на данъка следва да се посочи разпоредбата на чл. 21, ал.4, т.4, б.”а” от ЗДДС.
3. Относно доставките на услуги, предоставени от „……” ЕООД във връзка с договорите за реклама.
Като се има предвид изложеното по – горе, ако доставката на рекламна услуга може да се определи като такава, свързана с услугата по организация на мероприятието посоченото в т.2 от настоящото становище данъчно третиране е приложимо и относнодоставките на услуги, предоставени във връзка с договорите за реклама.
При условие, че се касае единствено за предоставяне на рекламна услуга следва да имате предвид следното:
Мястото на изпълнение надоставки на рекламни услуги се определя по общия ред – чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и това е мястото, където получателят – данъчно задължено лице, е установил независимата си икономическа дейност – т.е. извън територията на страната.
При получател данъчно незадължено лице, установено на територията на ЕС мястото на изпълнение на доставката на рекламна услуга следва да се определи по реда на чл.21, ал.1 от закона и ще е на територията на страната. На основание чл.82, ал.1 от ЗДДС данъкът е изискуем от Вас като доставчик.
Когато получатели на услугата са данъчно незадължени лица, установени извън ЕС и доставяните услуги са сред посочените в т.2 на чл.21, ал.5 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване, т.е. извън територията на страната.
При получатели данъчно задължени и данъчно незадължени лица, установени в България приложимите разпоредби за определяне на мястото на изпълнение на доставката на рекламна услуга са чл.21, ал.2, съответно чл.21, ал.1 от ЗДДС. В тези случаи на основание чл.54, ал.2 от ППЗДДС данъкът е изискуем от Вас като доставчик.
4. Относно доставките на услуги, предоставени от „……” ЕООД във връзка с договорите с медийни партньори.
От изложеното в запитването е видно, че по силата на договорите с медийни партньори медийният партньор приема да рекламира събитието, организирано от „……”  ЕООД, а от своя страна „……” ЕООД се задължава да предоставя реклама на логото на партньора и/или определен брой пропуски до самото събитие и/или изложбена площ с щанд на изложител/или незастроена площ/.  С оглед договореностите между страните е приложима разпоредбата на чл.130 от ЗДДС, регламентираща бартер. Тази разпоредба се прилага, когато е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги. В този случай са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава. Съгласно чл. 130, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие за всяка от двете доставки възниква по общите правила на закона, т.е. за всяка от тях датата на възникване на данъчното събитие се определя поотделно. В ал. 3 на чл. 130 от закона изрично е указано, че първата по време доставка представлява авансово плащане за втората по време доставка.
По отношение „

Оценете статията

Вашият коментар