Необходимо ли е отписване в края на деня на наличността на валута и левовата и равностойност в касовата книга?

2_1196/12.07.2012 г.

Наредба № Н -18/2006г. от МФ чл.33, ал.1 и 2

Наредба № Н -18/2006г. чл. 39, ал. 5, ал.6 и ал.7

Наредба № Н -18/2006г. чл. 41, ал. 1 и ал.2

Отправили сте писмено запитване. В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Една от дейностите на дружеството Ви е покупко-продажба на валута. В края на всеки работен ден, изготвяте регистрационен опис, съгл. Приложение 8, към чл.14, от Наредба№4. Приключвате и касовия апарат, чрез извеждане на дневен финансов отчет, като в група А са получените левове от продажба на валута, а в група Б, съответно равностойността на закупената валута в левове, които клиентът е получил. Срещате затруднение при попълване на касовата книга в края на деня. Искате да Ви се разясни, какво следва да се отразява във всяка една от графите, съдържащи се в карето „Общо за деня”, както и къде следва да се отразяват оборотите по група А и Б. Необходимо ли е отписване в края на деня на наличността на валута и левовата и равностойност в касовата книга? Как следва да бъде отразено движениeто на парични средства, свързано с преводи от и към чужбина чрез Western Union?
Съгласно чл. 39, ал. 5 на Наредба № Н -18/2006г. от МФ, за всяко устройство се води прономерована и прошнорована книга за дневните финансови отчети в единствен екземпляр, която се съхранява в търговския обект. Книгата е за календарната година и съдържа отделна страница за всеки календарен ден от годината. Отпечатаните дневни финансови отчети с нулиране и запис във фискалната памет се съхраняват в хронологичен ред в книгата. След края на всеки месец и година задълженото лице отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на ФУ за съответния период, които отчети също се съхраняват в книгата на страницата за датата на последния ден от периода /чл.41, ал.1 и ал.2 от Наредба № Н -18/2006г. от МФ/. Няма законовоутвърден образец на книга за дневните финансови отчети на фискалното устройство. Съгласно разпоредбите на Наредба № Н -18/2006г. от МФ в нея се вписва следното:
1. На първа страница на книгата се отразяват данните на задълженото лице, наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване / чл. 39, ал. 5 на Наредба № Н -18/2006г. от МФ/
2. Дните, в които обекта не е работил се вписват на съответната страница на книгата с текст „неработен ден”, а когато няма регистрирани продажби, подлежащи на регистрация се вписва ”няма регистрирани продажби”, като тези вписвания се удостоверяват с подпис./чл. 39, ал. 6 и ал.7 на Наредба № Н -18/2006г. от МФ/
3. Единствено при фискални устройства, които не притежават операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност, извън случаите на продажби (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута. Ако фискалното устройство има тези операции, те се регистрират в него, а не в книгата за дневните финансови отчети / чл.33, ал.1 и 2 на Наредба № Н -18/2006г. от МФ/ .
Следователно във връзка с гореизложеното, във водена от Вас книга за дневните финансови отчети на ФУ, Вие нямате задължение да попълвате графа „Общо за деня”, нито да вписвате оборотите по групи А и Б, не е необходимо да посочвате и наличността във валута, както и левовата равностойност в края на деня.
Въпросът Ви, как следва да бъде отразено движението на парични средства, свързани с преводи от и към чужбина чрез Western Union е твърде неясен. Ако искате да получите отговор на този въпрос следва да уточните: Вашето дружество представител ли е на платежна институция /извършвате ли от името на лицензирана от БНБ платежна институция дейност по предоставяне на парични преводи/? Вписани ли сте в регистъра по чл.17 от ЗПУПС като представител на платежната институция? Какво разбирате под движение на парични средства, свързани с преводи от и към чужбина чрез Western Union? Опишете подробно, каква е организацията на движението на тези парични средства!

Оценете статията

Вашият коментар