довнасяне на осигурителни вноски за минало време за работещи при условията на втора категория труд

2_216/ 18.02.2013 г.
КСО – чл.7
Наредба № Н-8-чл. 3, ал. 5
НКТП- чл. 2, т.44
ОТНОСНО: довнасяне на осигурителни вноски за минало време за работещи при условията на втора категория труд
В запитването, е поставен въпроса как да се осъществи довнасяне на осигурителни вноски за работещи при условията на втора категория труд, оркестранти на духоди инструменти /кавал и гайда/,за периода от 01.01.2001 г. до 28.02.2011 г.
Категоризирането на труда при пенсиониране от 1 януари 2000 г. е регламентирано с Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране /НКТП/.
Съгласно чл. 2, т.44 от НКТП (изм. – ДВ, бр. 64 от 2001 г.) от втора категория при пенсиониране е трудът на оркестранти на духови инструменти.
Обхвата на НКТП и изискванията за категоризиране на труда на работещите в дейности, производства, работни места и професии са определени вИнструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.
В чл.9, ал.49 (Нова – ДВ, бр. 74 от 2001 г., в сила от 24.07.2001 г.) от Инструкция № 13 е определено, че т. 44 от НКТП включва оркестрантите на духови инструменти, включени в състава на оркестри и ансамбли.
Според § 3 от Заключителните разпоредби на НКТП, изпълнението на наредбата се възлага на Министъра на труда и социалната политика и на управителя на Националния осигурителен институт, поради което за определяне на категорията труд при която са работили въпросните лица, следва да се обърнете към тези компетентни органи.
По отношение внасянето на осигурителни вноски за минало време, изразяваме следното принципно становище :
В Кодекса за социално осигуряване /КСО/ и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, не се съдържат разопредби които да не допускат внасяне на осигурителни вноски за минало време, нещо повече, в чл.174 от ДОПК е предвидена възможност за доброволно плащане на публични задължения, изпълнени след изтичане на давностния срок.
При довнасяне на осигурителни вноски за минало време, следва да имате предвид, че реда и сроковете за внасяне на осигурителните вноски са определени в чл.7, ал.1-3 от КСО, в редакциите на разпоредбата за съответните години. За невнесените в срок осигурителни вноски се дължи лихва, определена по реда на чл.113 от КСО, считано от датата на която са били дължими до датата на която внесени по сметката на ТД на НАП.
Размерите на осигурителните вноски за работниците и служителите работещи при условията на първа и втора категория труд са определени в КСО и Закона за бюджета на държавонто обществено осигуряване, за съответните години. За този кръг осигурени лица се дължат два вида допълнителни вноски, които не се внасят за работещите при условията на трета категория труд. Това са:
– допълнителна вноска за фонд “Пенсии“ – тази вноска е в размер на 3 на сто и е изцяло за сметка на работодателите;
– вноска за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд -7 на сто, също изцяло за сметка на работодателите.
След 1 януари 2013 г. плащанията за данъци и осигурителни вноски, в т.ч и задържавното обществено осигуряване, се нареждат от задължените лица по една банкова сметка /единна сметка/ с код за вид плащане 11 11 11, а вноските за допълнително задължително пенсионни пенсионно осигуряване в универсален и професионален пенсионен фонд,по отделна сметка скод 58 11 11.
Друго задължение на осигурителя, извън задължението за внасяне на осигурителни вноски еда подава данни /Декларации обр.№ 1 и № 6/в НАП, съгласно чл. 5, ал. 4 от КСО.
Съгласно чл. 3, ал. 5 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, декларации образец № 1 не се подава за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.
Съгласно указанията за попълване на декларация образец № 6 към Наредба № Н-8/29.12.2005 г. (след изменението й,в сила от 01.01.2007 г.), коригираща декларация образец № 6 (с попълнен код корекция) се подава само, когато се намалява размерът на декларираните по съответния код задължения за календарния месец. При увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение. С Декларация образец № 6 се подават даннив компетентната ТД на НАПслед 1 януари 2005 г.
На основание § 1, от Допълнителните разпоредби на Наредба № Н-8/29.12.2005 г.,Декларация образец № 1 за минали периоди се подава с утвърдените образци за съответния период, а декларация образец № 6 се подава с утвърдения образец за 2013 г.