физическо лице е извършило през 2020 г. две сделки с недвижими имоти, разположени на територията на България.

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-117 от 19.04.2021г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП с вх. № М-94-Г-600/12.04.2021 г., в качеството Ви на счетоводител на друго задължено, което не сте идентифицирали. Допълнително сте уточнили, че поставените въпроси не са свързани с конкретно висящо производство.
В писмото е изложена следната фактическа обстановка:
Ваш клиент – физическо лице е извършило през 2020 г. две сделки с недвижими имоти, разположени на територията на България.
Имот 1 е закупен с цел живеене, като впоследствие е продаден, за да се закупи друг имот, който отговаря на изискванията за по-добра локация и разпределение. Имот 1 е продаден на цена по себестойност. Имот 2 е закупен с ипотечен кредит, извършени са ремонти и подобрения, като впоследствие клиентът се отказва да живее там и продава имота на цена, включваща и разходите по ремонтни дейности.
Уточнявате, че имотите не се квалифицират като нови сгради, като жилищата се закупуват от клиента с намерение за живеене. Клиентът не е регистриран като едноличен търговец или самоосигуряващо се лице и е извършил сделките като физическо лице, като същият се осигурява на постоянен трудов договор и няма други доходи, извън тези по трудовия договор и доходите, реализирани от продажбата на двата имота.
Задавате въпросите възможен ли е риск от преквалифициране на дейността като търговска за целите на ДДС, съществува ли задължение за задължителна регистрация по ЗДДС, както и кога евентуално възниква задължение за регистрация по ЗДДС, свързано с разпореждането с недвижими имоти. В случай, че клиентът подлежи на задължителна регистрация, с какъв срок разполага клиентът да предприеме необходимите действия и да представи документи, удостоверяващи сделките с недвижими имоти.
След извършена проверка за допустимост и компетентност по запитването и предвид изложената фактическа обстановка и приложимото законодателство в областта на данъка върху добавената стойност, Ви уведомявам за следното:
Правата на задължените лица са визирани в чл. 17, ал. 1 от ДОПК. По смисъла на т. 2 и т. 5, б. „б” от същия член, задължените лица имат право да им бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс, включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното производство, и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията им, както и да им бъде осигурена и информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения.
Запитванията към НАП следва да се отправят от задълженото лице или негов пълномощник. В запитването физическите лица се идентифицират чрез ЕГН и адрес за кореспонденция, а юридическите лица се идентифицират чрез наименование, представляващ, ЕИК по Булстат или ЕИК от търговския регистър и адрес за кореспонденция. Към запитванията от упълномощено лице се прилага пълномощно. Запитванията могат да се подадат и по електронен път чрез електронен подпис.
Отговорите на поставените въпроси ангажират отговорността на НАП спрямо запитващото лице /чл. 17 ал. 3 от ДОПК/, поради което за да получите конкретен отговор, в запитването следва да бъде идентифицирано задълженото лице, съгласно изложеното по-горе, както и да се представи пълномощно, удостоверяващо правата Ви на пълномощник.
Независимо от горното, следва да имате предвид следното принципно становище:
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
По смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Легална дефиниция на понятието „независима икономическа дейност” е дадена в чл. 3, ал. 2 от ЗДДС – независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
В ЗДДС не са посочени изрични критерии, според които да се определи дали една дейност се осъществява редовно или по занятие. Преценка за това може да бъде направена при разглеждане на конкретна фактическа обстановка, с оглед всички факти и обстоятелства.
Във възприетата досега практика на ВАС като критерий за определяне на една дейност като такава по занятие се посочва системното й /три или повече пъти за една година/ осъществяване с цел извличане на печалба в свой частен интерес. В този смисъл са и решения на ВАС с № 7301/23.05.2012 г. по адм.д. № 1394/2012 г., № 5935/26.04.2013 г. по адм.д. № 7552/2012 г. Така например, в случаите на продажби на недвижими имоти ВАС е приел, че лицето осъществява дейност редовно, ако извърши три или над три продажби в рамките на 12 последователни месеца, с цел реализиране на печалба.
В допълнение, когато обект на прехвърлителна сделка са „нови сгради“, същите формират оборот за регистрация по ЗДДС, при условие, че се извършва независима икономическа дейност. Когато основният режим на доставките по чл. 45, ал. 3 от ЗДДС /“стара сграда“/ е „освободена доставка“, в случай че едно лице осъществи такива доставки преди датата на регистрацията си по ЗДДС, същите не формират по отношение на него облагаем оборот. Правото на избор освободените доставки по чл. 45, ал. 1, 3 и 4 от ЗДДС да бъдат облагаеми може да се упражни от регистрирано по ЗДДС лице по повод конкретна доставка, осъществена в това му качество.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.94

5_ 20-00-352/28.10.2012 г.Чл. 94от ЗДДС Фактическа обстановка:ЕООД се преобразува чрез промяна на правната форма в ЕАД. Дружеството започва да издава фактури от № 0000000001.Поставен въпрос:

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е указан в хипотезата на чл.21, ал.2 от ЗДДС (в сила от 01.2010 г.). В нея е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга,

Изх.№ 53-00-695/02.12.2011 ЗДДС,чл.3, ал.1 и ал.5чл.12, ал.1чл.21, ал.2 Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: … ЕООД е регистрирано дружество с едноличен собственик на капитала

данъчното третиране по ЗДДС на доставките свързани със земя и сгради и вещни права върху тях е изразено в писмо изх.№ 91-00-261/ 04.09.2007г. издадено от изпълнителния директор на НАП, което е публику

Изх. №20-00-39311.11. 2016 г. чл. 45 от ЗДДС чл. 50 от ЗДДСФактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Дружеството придобива право на строеж върху недвижим имот

Становище на НАП с Изх. №20-00-20 от 03.02.2017 г.

Изх. №20-00-2003.02.2017 г. ЗДДС, чл.73, ал.2чл.73, ал.3чл.82, ал.2-4 В запитването не е изложена фактическа обстановка. Поставен е следния въпрос: При изчисляване на коефициента по чл.73,