Постъпило запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Федерална република Германия

Изх.№ М-24-36-18
Дата: 18.3.2020 г.
чл. 50, ЗДДФЛ
чл. 6, чл. 22, СИДДО с Германия

ОТНОСНО: Постъпило запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Федерална република Германия

В дирекция СИДДО при ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване касаещо въпроси относно данъчното третиране на доходи от отдаване под наем на недвижим имот, който се намира в гр. ………, Германия.
Съгласно изложеното в запитването, през 2019 г. Вие сте получили доходи от дейност като регистриран земеделски стопанин и от отдаване под наем на собствено жилище в гр. Берлин. Вие се определяте като местно физическо лице за България като посочвате, че притежавате българско гражданство и пребивавате в страната целогодишно. В качеството си на местно лице за България сте попълнил годишната си данъчна декларация за 2019 г., в която са включени всички доходи – от източници в страната и от чужбина. Според изразеното разбиране в запитването, СИДДО между България и Германия Ви дава право да изберете в коя от двете държави да декларирате и заплатите данъчните си задължения във връзка с получените доходи от наем. Посочвате, че не познавате немското законодателство, но поради това, че пребивавате целогодишно в България би било по-правилно да изберете да се обложите в страната.
При така описаната фактическа обстановка, въпросът Ви по прилагане на СИДДО между Република България и Федерална република Германия (ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 19.05.2010 г. – ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) касае данъчното третиране на доходите от наем с източник Германия.

Въпрос:
Дали следва, при положение, че попълвате и представяте приложение № 4 към ГДД, да попълните и представите и приложение № 9 и коя част от него следва да бъде попълнена?

Във връзка с поставения от Вас въпрос, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), Ви уведомявам следното:

Отговор:
Като местно физическо лице за Република България (заключение в този смисъл се прави от изложената от Вас фактическа обстановка), Вие сте данъчно задължен в България за доходите, реализирани както от източници в страната, така и от източници в чужбина (чл. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, ЗДДФЛ). В тази връзка придобитите доходи от получените наеми също следва да бъдат включени в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.
Съгласно чл. 75 от ЗДДФЛ, разпоредбите на данъчните спогодби и другите международни договори се прилагат с предимство пред разпоредбите на ЗДДФЛ, когато се различават от тях. В случая между България и Германия има сключена СИДДО, която е в сила от 21.12.2010 г.
Член 6 „Доходи от недвижимо имущество“ от спогодбата разглежда въпроса за данъчното третиране на доходите от недвижимо имущество намиращо се в другата договаряща държава. Съгласно чл. 6, ал. 1 от визираната СИДДО доходи, получени от местно лице на едната договаряща държава от недвижимо имущество, намиращо се в другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в тази друга държава. Според ал. 3 на същия член, разпоредбата на алинея 1 се прилага и по отношение на доходи, получени от пряко използване, отдаване под наем или използване под каквато и да е друга форма на недвижимо имущество.
В тази връзка следва да имате предвид, че в случая спогодбата дава право на Германия да обложи реализираните от Вас доходи от наем на недвижимото имущество, находящо се на нейна територия. Конкретното облагане обаче ще се извърши съгласно разпоредбите на немското данъчно законодателство. Моля да обърнете внимание, че използваният израз в чл. 6 от СИДДО с Германия „могат да се облагат“ е често срещан при данъчните спогодби и не означава в никакъв случай, че имате възможност да изберете в коя от двете държави да бъдат обложени тези доходи. Със сключените данъчни спогодби единствено се преразпределят данъчнооблагателните правомощия на държавите, но не се предоставя възможност за избор на лицата къде да се облагат определени доходи, реализирани от тях.
В този смисъл, сочените от Вас обстоятелства, че не познавате добре немското данъчно законодателство и реда за облагане в Германия, както и че пребивавате в България целогодишно нямат значение за облагането на дохода от наем, получен от Германия. Въпросите свързани с декларирането на Вашия доход и плащането на дължимия върху него данък в Германия са извън компетентността на българската приходна администрация и поради тази причина Националната агенция за приходите не може да изрази становище по тях. За да получите разяснения по тях следва да се обърнете за съдействие към немската данъчна администрация.
Както бе посочено по-горе, придобитите от Ваша страна доходи от наем ще подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и облагане с данък върху общата годишна данъчна основа като облагаемият доход ще се формира по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ. Притежаваното имущество в чужбина се посочва само информативно в Част ІІ на Приложение № 8 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. За да бъде избегнато двойното данъчно облагане по отношение на реализираните от Вас доходи в Германия, в чл. 22, ал. 2, б. „а“ (Премахване на двойното данъчно облагане) от СИДДО между нашите две държави е предвиден метод „освобождаване с прогресия“. По-конкретно, посочената разпоредба гласи, че когато местно лице на България получава доходи или притежава имущество, които в съответствие с разпоредбите на тази спогодба могат да се облагат с данък в Германия, България ще освободи такива доходи или имущество от облагане с данък.
Предвид изложеното, за да бъде приложен методът „освобождаване с прогресия“ придобитият доход от наем от Германия трябва да бъде посочен в Част І на Приложение № 9 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, както и на ред 9 в Част VІІІ на Приложение № 10 от декларацията. При коректно попълване на посочените приложения ефектът ще е изключване от облагане в страната на доходите от наем от източник в Германия. Получените крайни стойности за наема от Германия обаче по никакъв начин не следва да повлияят (в посока увеличение или намаление) на данъчната основа за доходите Ви от селско стопанство или други доходи, за които данък ще е дължим по общия ред на закона. В противен случай, ако резултатите от попълването на приложенията се отразяват на данъчната основа за останалите Ви доходи, това означава, че е допусната грешка, която следва да бъде отстранена преди да подадете своята декларация. За да бъде попълнена коректно декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ при прилагането на метод „освобождаване с прогресия“, внесеният в чужбина данък не се посочва.
Съгласно чл. 50, ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи от източник в чужбина, при облагането на които съгласно действаща данъчна спогодба се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия“, местните физически лица могат да не представят доказателства за размера на внесения данък. С оглед на това, за да ползвате облекчението по спогодбата, Вие може да не предоставите доказателства за внесения данък в чужбина.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар