Физическо лице е получило доход от преотстъпване на авторски права.

КСО, на чл.6, ал.2;
Фактическа обстановка: Физическо лице е получило доход от преотстъпване на авторски права.
Въпрос: Дължат ли се ЗОВ?
Определение за авторско и лицензионно възнаграждение е дадено в т.8 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане  /ЗКПО/.
Това са плащанията от всякакъв вид, получени за: използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми, записи на радио- или телевизионно предаване или софтуер; на всеки патент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит. Не се смятат за авторски и лицензионни възнаграждения плащанията за придобиване на право на ползване на софтуер, в който е инкорпорирано само копие от съответната програма, в случай, че не се предоставят правата по копиране, размножаване, разпространяване, видоизменяне, публично представяне или други форми на търговско използване.
       Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените, и други доходи от трудова дейност.
        Осигурителни вноски не се дължат върху възнагражденията, получени срещу отстъпено право за използване на произведения, обект на авторското право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ , тъй като полученият  доход не е доход от трудова дейност по смисъла на чл.6, ал.2 от Кодекса.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest