fbpx

формиране на оборот за регистрация съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с доставки, извършвани от обменно бюро

3_1024/18.06.2019 г

ЗДДС, чл. 46, ал. 1, т. 3 и т. 4;
ЗДДС, чл. 86, ал. 3;
ЗДДС, чл. 96, ал. 1 и ал. 2;
ЗДДС, чл. 112, ал. 1;
ЗДДС, чл. 124, ал. 2;
ЗДДС, чл. 125, ал. 1;
ППЗДДС, чл. 112, ал. 1;
ППЗДДС, чл. 113, ал. 2

ОТНОСНО: формиране на оборот за регистрация съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с доставки, извършвани от обменно бюро

Според изложеното в запитването дружество извършва сделки с валута като обменно бюро и предстои оборотът от тях да достигне 50 000 лв.
Във връзка с това са поставени следните въпроси:
1. Следва ли да се подаде заявление за регистрация по реда на ЗДДС при достигане на оборот от 50 000 лв.?
2. Ако дружеството е задължено да се регистрира по реда на ЗДДС, в коя клетка на дневника за продажби следва да се посочват извършваните доставки, които отговарят на изисквания на чл. 46, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗДДС и подлежат ли същите на облагане с данък?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 33/2019 г.) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС обн. ДВ, бр. 76/2006 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 5/2019 г.) е изразено следното становище:
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
По смисъла на чл. 96, ал. 2 от ЗДДС, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
По силата на чл. 96, ал. 6 от ЗДДС при определянето на облагаемия оборот се взема предвид данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие или към датата на плащането, преди да е възникнало данъчното събитие по доставката.
В разпоредбата на чл. 46 от ЗДДС са изброени доставките на финансови услуги, които са освободени по смисъла на този закон.
В запитването е посочено, че дружеството извършва доставки, отговарящи на изискванията на чл. 46, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗДДС, поради което на основание чл. 96, ал. 1 във връзка с чл. 96, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, за него ще е налице основание за задължителна регистрация по ЗДДС при достигане на оборот от 50 000 лв.
Разпоредбите на чл. 42, ал. 3 и 4 от ППЗДДС уточняват как се формира данъчната основа на сделките за обмен на чуждестранна валута.
Следва да се има предвид, че ако след регистрацията по ЗДДС се осъществяват доставки по чл. 46 от закона, доколкото същите са освободени, няма да възникне задължение за начисляване на ДДС. Съгласно чл. 86, ал. 3 от ЗДДС, не се начислява данък при извършване на освободена доставка. Задължение за начисляване на данък ще възникне за доставките, които попадат в нормата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, която указва, че облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Съгласно чл. 125, ал. 1 от ЗДДС, за всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124, с изключение на случаите по чл. 157.
На основание чл. 124, ал. 2 от ЗДДС, регистрираното лице е длъжно да отрази издадените от него или от негово име данъчни документи, както и отчетите за извършените продажби по чл. 119 в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени. Данъчни документи по смисъла на чл. 112, ал. 1 от ЗДДС са фактура, известие към фактура и протокол.
Разпоредбата на чл. 113, ал. 2 от ППЗДДС указва, че регистрираните лица следва да изготвят регистъра по ал. 1 „Дневник за продажбите“ по образец – приложение № 10, независимо от вида и формата на водене на счетоводството.
Също така, следва да се съобрази и нормата на чл. 112, ал. 1 от ППЗДДС, съгласно която за доставките, за които на основание чл. 113, ал. 3 от закона не е издадена фактура, доставчикът – регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период. Този отчет за извършени продажби следва да намери отражение в дневника за продажбите, като се попълват колони 1 – 5 и 9 – 25 на приложение № 10 към чл. 113, ал.2 от ППЗДДС.
Данъчната основа на освободените доставки се отразява в колона 24 на дневника за продажби и съответно в клетка 19 на справката-декларация по ЗДДС.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.69

1_20-02-164/28.05.2009 г.Чл. 69 ЗДДСВъв връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция ……., изразяваме следното становище:Съгласно описаната фактическа обстановка, в хода на ревизия се установява, че през 2005 г. физически лица закупуват УПИ. През 2008 г. от съответната община е издадено разрешение за строеж върху посоченото УПИ на името на лицата. По-късно през година, физическите лица

данъчно третиране на доставки по безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-39-96Дата: 03.05.2018 год. ЗДДС, чл. 6, ал. 4, т. 4, буква „б“; ЗДДС, чл. 6, ал. 4, т. 4, буква „в“; ЗДДС, чл. 6, ал. 4, т. 4, буква „д“; ОТНОСНО: данъчно третиране на доставки по безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка съгласно разпоредбите на Закона за данък върху

Прилагане разпоредбата на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

2_ 1281/03.10.2013г.ЗКПО – чл.189б;ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.Земеделска кооперация за производство и услуги „………………“ преотстъпва корпоративен данък по годишна данъчна декларация за отчетната 2012 година.През м.април 2013 г.сте придобили електронна надземна автовезна, а през м.юни с.г. сте закупили употребявана сламопреса. За двата актива притежавате документи.Поставяте въпрос спазили ли

деклариране на средства от дарителска кампания за изграждане на паметник съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

3_259/11.02.2020 г. ЗДДФЛ, чл. 12;ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 2;ЗДДФЛ, чл. 50а;ЗДДФЛ, чл. 52, ал. 1, т. 3 Относно: деклариране на средства от дарителска кампания за изграждане на паметник съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) Съгласно изложеното в запитването, в гр. Т е създаден Инициативен комитет за изграждане паметник на Васил Левски.

Задължително обществено осигуряване на съдебните заседатели

 КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 6;КСО, чл. 4, ал. 6;КСО, чл. 6, ал. 10;ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 3, букви „а” – „в”;ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 4;ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 6;ЗСВ, чл. 66, ал. 2.ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване на съдебните заседателиВ отговор

осигуряване на служители на вероизповедания, получаващи възнаграждение от църковно настоятелство

2_2633/ 29.10.2008 г.КСО – чл.4, ал.3, т.5 и 6ЗЗО – чл.40, ал.1, т.3;чл.40, ал.5 ОТНОСНО:осигуряване на служители на вероизповедания, получаващи възнаграждение отцърковно настоятелство От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че църковното настоятелство към храм „……………….”, гр………………….. е наело срещу заплащанеслужители /пенсионери/ по време на християнските празници с месечно възнаграждение по малко от

ЗКПО, чл.15,ЗДДС, чл.12

Изх. № 53-04-44007.07. 2016 г. чл. 12 от ЗДДС чл.15 от ЗКПО Дружеството възнамерява да сключи договор с „Лукойл България“ ЕООД за покупка на горива, стоки и услуги чрез Лукойл електронни карти за безкасово плащане при зареждане на горива. Съгласно предложена оферта, дружеството ще ползва отстъпка от цената при закупуването на горива от бензиностанции на

ЗКПО, чл.204, т. 2,КСО, чл.6, aл. 12

Изх. №20-00-497/20.12. 2016 г. ЗКПО – чл. 204, т. 2 КСО – чл. 6, ал. 12 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-497/… 2016 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО) и Кодекса за социалното осигуряване (КСО). В запитването е изложена

Scroll to Top