Имате ли право да си възстановите платения ДДС при развалена търговската сделка?

2_1310/10.08.2012 г.

ЗДДС чл.115, ал.1-5

Отправили сте писмено запитване до ТД на НАП.
Видно от запитването през 2001, 2002 и 2003 година клиент на дружеството Ви е внесъл в дружеството Ви сумата от Х лева – клиенти по аванси за бъдещи търговски сделки. Върху тази сума сте начислили ДДС от У лв., като сте издали 18 броя фактури и сте внесли данъка в ТД на НАП.
Дружеството Ви не е произвело готова продукция, поради финансови затруднение и клиента Ви е завел гражданско дело пред Апелативен съд. С решение на съда, влязло в сила през април 2008г. сте осъдени да възстановите сумата от Х лева на клиента Ви.
В тази връзка се интересувате, имате ли право да си възстановите платения ДДС, тъй като търговската сделка е развалена.
В отговор на поставения от Вас въпрос, предвид непълната фактическа обстановка, изразяваме следното принципно становище по приложението на разпоредбите на ЗДДС:
На основание чл.115, ал.1-5 от ЗДДС при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде кредитно известие към фактурата. Освен реквизитите по чл.114 от ЗДДС кредитното известие към фактурата задължително съдържа и:
1. номера и датата на фактурата, към която е издадено известието;
2. основанието за издаване на известието.
Известието се издава най-малко в два екземпляра – за доставчика и за получателя. Кредитното известие се издава задължително не по-късно от 5 дни от развалянето на доставката.

Оценете статията

Вашият коментар