Интеграция на касов софтуер във фирмата …………

Изх. № 26-Л-75/09
Дата: 14.01.2010 год.
Наредба Н-18/2006 г., чл. 31;
Наредба Н-18/2006 г., чл. 35.
Относно: Интеграция на касов софтуер във фирмата “…………“
В отговор на писменото Ви запитване, заведенона
Националната агенция за приходите с наш вх.№ 26-Л-75 от 22.12.2009 г., отнасящо се до
възможност за сертифициране на касова система, включваща фискални принтери за
регистриране на търговските обороти в обектите Ви, на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно чл.118, ал.3 от ЗДДС в сила от 01.01.2007 г. условията, редът и начинът за
въвеждане и използване на фискалните устройства (ФУ), техническите и функционалните
изисквания към тях, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и
минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с Наредба № Н-18 на
от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106/2006г., изм. бр.7/2007г.,
изм. бр.79/2007г., изм. бр.77/2009г.).
В чл.2, ал.2 са изброени видовете фискални устройства, в т.ч. фискални принтери,
разрешени за регистриране и отчитане на оборотите от продажби в търговските обекти.
Фискалните принтери, одобрени за разпространение на българския пазар са изпитани за
съответствие с техническите и функционалните изисквания от Наредба № Н-18/2006 г.
Наредба № Н-18/2006 г. допуска изграждане и използване на локални мрежи и системи от фискални устройства, които отговарят на техническите и функционалните изисквания от наредбата.
В Приложение № 2, раздел III от Наредба № Н-18/2006 г. са дадени специфични
изисквания към фискализирана компютърна мрежа.
По реда на чл.10, ал.1, т.3 от Наредба № Н-18/2006 г. всяка локална мрежа или система се изпитва функционално в реални условия на обекта, на мястото за експлоатация на мрежата/системата, като се следи регистрацията на продажби да се извършва само чрез
одобрени типове ФУ.
Съгласно Приложение № 1, раздел I, т.9 от Наредба № Н-18/2006 г. всеки тип
фискално устройство, подложен на изпитване за съответствие с тази наредба се проверява за спазване на изискването за забрана за извършване на „сторно” операция след приключване сметката на клиента.
Редът и начинът за извършване на корекция при връщане на стока след приключена сметка на клиента (сторно операция) са регламентирани в чл.31 от Наредба № Н-18/2006г.
Извършването и документирането на сторно операция е обект на специална регулация, тъй като това е отрицателна операция, водеща до документално намаляване на регистри-рания във ФУ оборот.
Съхранението и отчетността на касовите бележки от кочан, издавана в случаите,
предвидени в Наредба №Н-18/2006 г. се извършва по реда на чл.35 от наредбата.
Трябва да се има предвид, че прилагането на ред за регистрация и отчетност на сторно операция различен от определения в чл. 31 от Наредба №Н-18/2006 г. води до
несъответствие с нормативно регламентирания ред и съответно до липса на документална
обоснованост за документално намаляване на регистрирания търговски оборот.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

възстановяване на неправилно преведени суми за данъци и задължително осигурителни вноски, изразяваме следното становище

1_79/10.09.2009 г.чл. 128 и 129 от ДОПК,Във връзка с Ваше запитванезаведено с вх.№ ……….. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр…….относно възстановяване на

Становище по писмено запитване, касаещо прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Изх. № 24-04-127Дата:19.04.2016 год. ДОПК, чл. 172, ал. 2; ДОПК, чл. 217, ал. 1.ОТНОСНО: Становище по писмено запитване, касаещо прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален

lifta hakkında