инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по реда на чл. 171, ал. 1 и ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № М24-36-46
Дата: 25.08.2017 год.
ЗКПО, чл. 171, ал. 1;
ЗКПО, чл. 171, ал. 2;
ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 1;
ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 9.
ОТНОСНО: инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по реда на чл. 171, ал. 1 и ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено вна Националната агенция за приходите с вх. №М-24-36-46/11.08.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка:
ЕТ „КАД……..“ е регистриран земеделски стопанин за производство на непреработена растителна и животинска продукция.
На едноличния търговец e извършена ревизия, приключила с издаването на ревизионен акт от 14.07.2017 г. с който е установен допълнително начислен данък за 2011 г. и за 2012 г.
В хода на ревизията е потвърдено изпълнението на общите изисквания на
чл. 167, ал. 1 от ЗКПО във връзка с чл. 189б, ал. 2 от същия закон по отношение на инвестирания преотстъпен данък по годишна данъчна декларация за 2011 г. и 2012 г. На основание чл. 171, ал. 1 от ЗКПО с ревизионния акт е установено право на преотстъпване на допълнително установения недеклариран данък за 2011 г. и за 2012 г.
Предвид гореизложеното са поставени следните въпроси:
1. Какъв е крайният срок за инвестиране на допълнително преотстъпения с ревизионен акт от 14.07.2017 г. данък за 2011 г. и за 2012 г.
2. Допустимо ли е инвестирането на допълнително преотстъпения данък за 2011 г. и за 2012 г. в един дълготраен материален актив (ДМА) или следва да се придобият 2 нови ДМА?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по поставените въпроси, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски стопани, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията на ЗКПО за преотстъпване на корпоративен данък, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ на земеделски стопани.
Едноличният търговец, в качеството му на регистриран земеделски стопанин, може да се възползва от възможността за преотстъпване на данък при условие че са изпълнени изискванията на разпоредбата на чл. 189б от ЗКПО, както и на общите изисквания за преотстъпване на корпоративен данък, уредени в чл. 167 от ЗКПО.
На основание чл. 171, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължено лице, на което е преотстъпен корпоративен данък в минала година, има право на преотстъпване и за допълнително установения недеклариран корпоративен данък за съответната минала година, при условие че изпълни всички изисквания, предвидени в глава 22 „Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък“. Срокът за изпълнението на тези изисквания започва да тече от датата на установяване на допълнителния корпоративен данък
Съгласно чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция и придобити в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. Разпоредбата не поставя начален срок за извършване на инвестирането на преотстъпения данък, но поставя условие инвестирането да се извърши в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
В конкретния случай, допълнително начисленият данък е установен с издаването на ревизионен акт от 14.07.2017 г. и следва да се приеме, че условието на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО за преотстъпване на данък за 2011 г. и 2012 г. трябва да бъде изпълнено до края на 2018 г. (арг. чл. 171, ал. 2 от ЗКПО). Това означава, че допълнително преотстъпеният на основание чл. 171, ал. 1 от ЗКПО данък за 2011 г. и за 2012 г. следва да се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция в срок до края на 2018 г.
За да възникне правото на преотстъпване на корпоративен данък обаче, следва да са изпълнени едновременно всички условия посочени в разпоредбата на чл. 189б,ал. 2, т. 1-9 от ЗКПО.
Разпоредбата на чл. 189б, ал. 2, т. 9 от ЗКПО регламентира, че за активите пот. 1 (нови сгради и нова земеделска техника) земеделският стопанин не може да е получател (бенефициент) по някоя от следните помощи:
а) помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
б) минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) №1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор;
в) финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони;
г) всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
С ограничението на чл. 189б, ал. 2, т. 9 от ЗКПО се цели избягване на двойно публично финансиране за едни и същи приемливи разходи, които в случая са активите по т. 1 на същата разпоредба – нови сгради и нова земеделска техника. Следователно, ако даден актив се явява допустим разход за целите на инвестирането на преотстъпен данък за една година (който преотстъпен данък представлява отделен транш помощ по смисъла на Регламент (ЕС) №702/2014, с отделна дата на предоставяне съгласно §1, т. 73 от ДР на ЗКПО), то не е допустимо за същия актив земеделският стопанин да е получател по някоя от помощите, посочени в чл. 189б, ал. 2, т. 9 от ЗКПО, сред които е и преотстъпеният корпоративен данък за друга година.
С оглед гореизложеното, в случай че с преотстъпения данък за 2011 г. и за2012 г. е придобит един и същ актив, няма да е изпълнено условието на чл. 189б, ал. 2, т. 9, б.„г“ от ЗКПО, тъй като земеделският стопанин ще е ползвал двойно финансиране от националния бюджет за един самостоятелен дълготраен материален актив чрез данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани. По същество това становище е застъпено и в писмо изх. №24-39-152/24.02.2017 г. на зам. изпълнителния директор на НАП.
ЗАМ.
/АЛEКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.41, т. 1, буква а

.№53-00-859 28.10. 2013 г.чл. 41, т. 1, б.”а” от ЗДДСчл. 357 от ЗЗДВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството е страна по договор за гражданско

ЗДДС, чл.45, т. 2, буква а

2_1521/08.10.2012 ЗДДСчл.45, т.2, б. ”а” В писмено запитване сте изложили следната фактическа обстановка:Клиент е регистриран по ДДС в друга страна членка. Идва и взема стока